New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukainhu ta fekelwa medipao lokaana kamumwaina a holoka momhangu

Omukainhu ta fekelwa medipao lokaana kamumwaina a holoka momhangu

2021-03-16  Helvy Shaanika

Omukainhu ta fekelwa medipao lokaana kamumwaina a holoka momhangu

Omhangulilo yaMangestalata mOhangwana oya undulila komafiku 19 Mei neudo oshibofa shedipao omo omukainhu womido 39 ta pangulilwa edipao lokamatyona komido 16 ka dalwa kokandenge kaye.

Eshi a holoka momhangu Hilde Kalola kali a efiwa a tye sha, sha koshibofa osho a patululilwa. 

“Onda hala ashike ndi tye ame nghi na mo sha moshinima omu,” osho Kalola a ti omanga omhangu inai mu mweneka noku mu lombwela kutya ina pitikwa manga a tye sha.

Kalola ota pangulilwa edipao lokaana Johannes Nghidimbwa, komumwaina kadona Indileni Nghidimbwa oko vati ka dipawa muDeseba 2018. 

Eshi tashi likwatifa pomutima osheshi vali pa kana okaana kokakadona kedina Justina Shileka oko ka kana lwopomido 2014 no 2015, omanga naka kali taka tekulwa kuKalola. Kalola vati okwa lombwela ovanhu kutya Justina oo a dalwa kuxekulu mumwaina waina okwa ya kovakwapata va ina, na ita aluka vali. Eshi tashi kumwifa osho sho kutya ovakwapata vaina yaKalola vati ova kala nokupulaapula Shileka kutya okaana kavo okwe ka yukifa peni.

“Nonena ofamili yaJusty (Shileka) omo y ali omu tai kongo okaana kavo. Ngeenge vati ta pulwa kumumwaina waina yaJusty oha tameke ashike te mu tukaele,” Indileni Nghidinwa ta ti. 

Ashike efimbo limwe vati oha ti vali Shileka okwa yakUukwambi nomafimbo amwe oha ti okwa ya koAngola. Hano kape na naanaa ouyelele wa yela kutya Shileka oo naye e li xulwa manga a li e na omido 16 okwa yuka peni. 

Oshiningwanima eshi tashi difa omaxwilili oshe uya ashike poluhaela pexulilo loshivike sha dja ko eshi okamatyona komido 16 oko ka landula Johannes mombuda ka faduka po okudja kooninakulululwa noku ya ku ina kOshikango taka ti ina mumwaina waina (Kalola) okwa hala oku ka dipaa ngaashi a dipaa Johannes.

Okaana taka ti Kalola okwe uya meumbo t eka lundile kutya oka vaka po oN$500 yaye. Okaana vati oka lombwela ina kutya Kalola okwa li a longifa omukalo wa fa naanaa oo eshi a dipaa Johannes mo2018. 

“Okwali a tya Johannes okwa vaka po oN$500 yaye, ndele te tu pula opo tu mu kwate, ndele te mu mangele mombete,” osho okamatyona ka tameka nokuhokololela Kundana. 

Taka ti Kalola okwa nangala oufiku aushe ta denge Johannes, manga ounona, oumwainafana naJohannes tava tale.

“Okwa ti inatu ka nangala, natu kale omutumba twa tala, hamunhu a kofa. Nghee ngoo a tameka oku mu denga noutenda nongodi yolusheno po12h00 woufiku fiyo opo 06h00 yongula. John okwa li ngoo ta kuu yee ta kwena ashike otwa ka mona ashike eshi a mwena ite linyenge vali. Ongula eshi kwasha meeHilde okwa tuma omeva ndele ta shashamine John, ashike John ine li nyenga.

“Okwe tu tuma vati natu ye koluxwa tuka fe elambo opo tu uye tu fudike oundooxa vounamunate va li tava nuwa meenghali datatekulu. Eshi twa mana ame okwa tuma nge  kopate, ta lombwele ounona ovo vanini navo opo va dje mo meumbo va ye kouvale ve li kwinya. Eshi twa ka aluka, elambo ola fufilwa, okatololi oka tilyana eehonde, naashi twa ka hondamena monduda, John ke mo, nekumbafa opo a li a nangala nalo kali po. Eshi twa ka enda mokaluxwa otwa dimbuluka kutya okwa xwika po oikutu yaJohn shaashi opo pa xwikilwa oinima otwa mona po omhato yomwiya waye,” okamatyona oko ka li ke na omido 13 pefimbo loshiningwanima taka hokolola.  

Kalola vati okwa lombwela ofamili aishe mwa kwatelwa ina yokaana kutya Johannes okwa ka longela keefaalama ita aluka vali.

Nghidimbwa okwa lombwela Kundana kutya okwa li ngoo a hokololelwa kukamwe komounona eshi sha ningwa po, ashike okwa hoolola opo a itavele damumwaina.

“Okaana inandi ka itavela shaashi okwa li haka popi oipupulu koo vali oka li kanini efimbo olo. Ashike eshi nda mona efimbo tali piti po John ine ya keumbo okw ali ashike nda tokola ndi ye povanhu ndi ka kongife okaana kange,” Nghidimbwa ta ti. 

“Eshi kamatyona wange e ya ta hokololele nge onda kendabala ndi pule Hilde kutya omolwashike ta dengele ounona, okwa tumina nge okatumwalaka inandi ka panda po opo nee nda dja ndi ka lopote kopolifi i uye i tale pelambo opo ngeenge ope na tuu shili eendooxa odo tadi popiwa ile pamwe okaana kange. Kanda li ashike nda teelela Hilde a ningile nge oshinima sha tya ngaho,” Nghidimbwa sha ta ti.


2021-03-16  Helvy Shaanika

Share on social media