New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukulupe a nyekwa N$30 000 kookalyamupombo

Omukulupe a nyekwa N$30 000 kookalyamupombo

2021-06-18  Festus Hamalwa

Omukulupe a nyekwa N$30 000 kookalyamupombo

Omukulupe weedula 60 okwa nyekwa oshimaliwa shaye shi fike N$30 000 kookalyamupombo Etitatu mOshakati, potundi 09h30 yongula.

Omupopiliko wopolifi woshitukulwa shaShana Inspector Thomas Aiyambo okwa hokolola ta ti omukulupe okwa li a ka nana oshimaliwa koshitayi shombaanga yoBank Windhoek mOshakati. 

Konima omukulupe eshi a dja mombaanga okwa lefa otuwa ta ti okwa uka kOneshila mOshakati omu tuu omo.

Aiyambo okwa ti pefimbo omukulupe a lefa otuwa okwa hanga mo ashike omushingi, lopokati nee opo otuwa ei mu na omukulupe oya ka lefwa vali komulumenhu umwe ta ti okwa uka vati kolukanda lUupindi mOshakati.

Okwa ti eshi nee ve li mondjila, omushingi nomulumenhu womufaalelwa ova nukila omukulupe pofingo, ndele tave mu kwata keenyala ve na ombele tava ti kutya otave mu dipaa.

Opolifi oya ti okudja opo omukulupe okwa nyekwa oshimaliwa shaye sho n$30 000. Omukulupe vati okwa umbwa mo motuwa, ndele ookalyamupombo tava faduka po.

Nakulongelwa oushada omukainhu, omukalimo womolukanda Oneshila, mOshakati.

Opolifi oya ti kape na omufekelwa a kwatwa po fiyo opaife, onghee omakonaakono opolifi otaa twikile.

Opolifi oya kunghulila oshiwana opo shi kale sha kotoka ngeenge tava ka nana oshimaliwa shakula.

Oshiningwanima shikwao vali sha lopotwa mOshakati, oshoumbudi eshi opolifi tai hokolola ookalyamupombo ve li vatano va ponokela ovaameni vomaliko efimbo lokomatango lopo18h30 pofitola yoWoerman Brock kEkuku mOshakati.

Aiyambo okwa hokolola ta ti ovafekelwa ava ova nyeka ko oshimaliwa shi fike N$192 714, neendjebo mbali neengodi dopeke mbali edi kwa li di li kovaameni vomaliko.

Opolifi oya ti oshimaliwa eshi sha nyekwa ko okwa li sha ka taliwa keefitola ngaashi Dunns, Woerman Brock yaNgwediva noWoerman Brock yaShakati.

Aiyambo okwa hokolola ta ti vati ovafekelwa ova twa tete elola limwe lokomesho lotuwa ei kwa li ya humbata oshimaliwa.

Okwa ti ovafekelwa ova nukila motuwa yavo yoPolo itoka yonomola N 15649 ND nokufaduka po.

Kape na omufekelwa a kwatwa po fiyo opaife, onghee omakonaakono opolifi otaa twikile.


2021-06-18  Festus Hamalwa

Share on social media