New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukulupe e lidipaa nombele

Omukulupe e lidipaa nombele

2022-01-17  Festus Hamalwa

Omukulupe e lidipaa nombele
Top of a Page

Omukulupe weedula 66 okwa fya eshi eli twa nombele loikando ivali monhulo. 

Komufala wopolifi woshitukulwa shaMusati Titus Shikongo okwa hokolola ta ti omukulupe ou okweli dipaa nombele yokapi efimbo lokomatango mEtine momukunda Omindamba mOmusati.

Omukulupe okwa li a twalwa koshipangelo kOutapi ashike ina fika ko e na omwenyo, okwa xulifila mondjila yokuya koshipangelo.

Nakufya oye Fernado Haivinga omukwashiwana waAngola a dja koXangongo Ombandja

Olutu laye ola twalwa kokila yopolifi yaKahao opo li ka ningilwe omakonakono.

Moshiningwanima shikwao shelidipao, Shinguto Petrus Kwafenge omukalimo womomukunda Onamanape weedula 30 naye okwa fya eshi eli yasha nondjebo efimbo lokonguloshi momukunda Ondukuta moshitukulwa shaMusati.

Opolifi oya hokolola yoo vali tai ti omulumenhu weedula dopokati okwe li yasha nondjebo mokanya nokuxulifila ponhele opo.

Oonakufya aveshe ina fiya po omikanda tadi yandje ouyelele kombinga yomafyo avo.

Ovakwapata vavo ova shivifilwa kombinga yomafyo avo nomakonakono opolifi otaa twikile moibofa aishe yomalidipawo.

Lwopokati opo opolifi moshitukulwa shaMusati oya koleka efyo lomulumenhu weedula 39 a dipawa nombele mEtivali pefimbo kwali tava ta nguna nakaume kaye poundingosho Nakiinyangele momukunda Okagongo.

Nakufya okwa tongolwa oye Titus Wilhelm Amwele omukalimo womomukunda Okagongo.

Opolifi oya ti Amwele okwa dipawa va ti shaashi a mana mo epwaka lomufekelwa eli kwali tava nu lili meyalasha.

Okudja opo omufekelwa okwa kufa ombele yokapi ndele ta tu Amwele monulo loikando itatu nokonima okwe li denga po ndele ta xulifile ponhele opo.

Omufekelwa e na eedula 28, omukwashiwana waAngola, okwakwatwa po. Omakonakono opolifi otaa twikile.

– fhamalwa@nepc.com.na


2022-01-17  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page