New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omulumenhu a dipaa ohonda yaye ndele naye teli kufa omwenyo

Omulumenhu a dipaa ohonda yaye ndele naye teli kufa omwenyo

2021-10-26  Festus Hamalwa

Omulumenhu a dipaa ohonda yaye ndele naye teli kufa omwenyo
Top of a Page

Omulumenhu weedula 40 okwa dipaa ohonda yaye eshi ei yasha nondjebo momutwe Olomakaya efimbo longula kolukanda Omdel modoolopa yaHenties Bay, ndele naye teli kufa omwenyo eshi eli yasha nondjebo yaye mwene komunghulo wefuta efimbo longula Osoondaxa modoolopa yaWalvis Bay.

Omulumenhu okwa tongololwa oye Shaanika Aristofel, omukalimo womoKuisebemond omunailonga komina yoSwakop Uranium omanga ohonda yaye Paulina Namalambo weedula 52 omunailonga kehangano lokulonga eepata moHenties Bay.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa Erongo Ileni Shapumba okwa hokolola ta ti omufekelwa okwa lombwelwa kohonda yaye kutya ina i hala okukala vali veli naye mekwatafano lopaihole, omo vati omufekelwa kwa li a handuka unene. Opolifi oya ti okudja opo omufekelwa okwa ya keumbo lohonda yaye ndele ta kufa ondjebo nokuyasha Namalambo. Vati konima eshi omufekelwa a yasha ohonda okwa patella omudimba monduda ndele ta shuna koWalvis Bay. Shapumba okwa ti konima eshi ovanhu va kala va yongola Namalambo ova shiivifila opolifi shaashi vati ongodi yaye oya kala ya dima. Opolifi oya ninga onghendambala opo i ka tale keumbo laNamalambo ngeenge oko eli tuu, vati eshi opolifi ya patulula ponduda yaye yokunangala oya hanga Namalambo a fya a tuvikilwa ekumbafa e na ombululu momutwe e shi a yashwa nondjebo. Shapumbu okwa popya ta ti Osoondaxa efimbo longula omufekelwa okwe li tuwa kovakwashiwa naye a fya pomukunghulo wefuta eshi eli yasha yemwene nodjebo yaye.

Okwa ti vati mondjato yaAristofel omwa hangika eeholo dondjebo ashike ondjebo yaye ina yi hangi po ponhele opo a hangika.

Shapumba okwa ti Aristofel okwe lixulwa okumonika momafiku 22 omwedi ou efimbo lokomatango eshi kwa li tayi keefitola, omanga Namalambo yee okwe li xulwa okumonika momafiku 23. Omalutu oonakufya okwa twalwa kokila yoshipangelo shaSwakopmund, novakwapata vavo aveshe ova shiivifilwa omafyo avo. Shapumba okwa ti omakonakono opolifi ota twikile. – fhamalwa@nepc.com.na


2021-10-26  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page