New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omuniilonga gwOhorongo Cement okwa dhipagwa kelyenge lyostala

Omuniilonga gwOhorongo Cement okwa dhipagwa kelyenge lyostala

2019-12-04  Loide Jason

Omuniilonga gwOhorongo Cement okwa dhipagwa kelyenge lyostala

WINDHOEK- Ehangano lyokulonga oosamende lyedhina Ohorongo Cement olya hokolola kutya omuniilonga gwawo ngoka a si eso lyi nyanyalitha omanga e li miilonga okwa li a sile melyenge lyondhalate.
 Shikongeni Muthoko ngoka a li a kutwa kohi yehangano ndyoka ta longele okontalakata yedhina Niingo Steel and Carpentry okwa li aniwa ta longele pehala ndyoka lyi li popepi niilongitho noshowo okukaleka po konawa kwehala ndyoka.

Oshiningwanima oshinyanyalithi osha holoka Etitano lyoshiwike sha zi ko poSargberg Cement Plant, mondoolopa yedhina Otavi.  Omupopiliko gwehangano ndyoka lya popiwa pombanda Frankleen Alberts okwa hokolola kutya Muthoko  okwa li a nanenwa melyeenge lyostala ndyoka hali kondolola osesitema ndjoka ayihe koonoono momina yoosamende, ngele osesitema ndjoka oya tameke tayi longo shoka nduno sha etitha a kale a mona oshiponga kolutu. Okwa ti kutya oshiponga shoka osha ehameka Muthoko noonkondo, nonande okwa mona epango lyomeendelelo piilonga omanga inaaya koshipangelo sho paumwene noAmbulansa  inashi kwatha sha  okwa hulitha kuuwehame mboka.

 Alberts okwa hokolola kutya kapatashu koomina moshilongo okwa tseyithilwa kombinga yoshinima shoka naayehe mboka ye na mo olunyala moongeshefa yoomina oya lombwelwa  na oko nale ya li kehala hoka oshiponga sha ningilwa.

Okwa ti kutya ngashiingeyi omakonaakono gomuule okumona shoka sha etitha oshiponga oge li metifa. 
“Ngashiingeyi Ohorongo otayi gandja omahekeleko kaakwanezimo mboka  pethimbo ndika lyuudhigu.  Ohorongo Cement otayi tsu oshimpwiyu kutya aaniilonga ayehe oya gamenwa ngele tashi ya piilonga iidhigu naambyoka ya nika oshiponga,” osho a hokolola ngaaka.


2019-12-04  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media