New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omunyeumbo umwe vali a kwata okaana kaye onghonga

Omunyeumbo umwe vali a kwata okaana kaye onghonga

2022-04-26  Festus Hamalwa

Omunyeumbo umwe vali a kwata okaana kaye onghonga

Opolifi moshitukulwa shaMusati otai konakona oshibof a shomunyembo vati ta fekelwa kutya okwa kwata onghonga okaana kaye keedula 18 peemwedi Febuluali naApril komukunda Omufituwanauyala. Opolifi oya ti okakadona oka lopota kutya oka kala nokukwatwa onghonga kuxee noikando ihapu. Komu f a la wo p o l i f i woshitukulwa shaMusat i Commissioner Titus Shikongo okwa hokolola ta ti opolifi oya lopotelwa Olomakaya kokaana konima eshi vati kaimba ina vau dafana naxee. Opolifi oya ti otai fekele kutya pamwe nakuninga oshihakanwa na kale kwa li vatu la po eudafano naxee ashike konima yefimbo omufekelwa okwa dopa oku ninga eshi vau dafana naashi osha eta opo okaana ka lopotele opolifi. Opolifi oya hokolola tai ti nakuninga oshihakanwa okwa twalwa opo a kandje keumbo lovakwapata vaye omanga opolifi tai ningi omakonakono kombinga yoshibofa eshi. Omufekelwa ina kwatwa po manga shaashi kape na ouyelele wayela manga onghee otaku ningwa omakonakono tete.

Opolifi otai konakona yoo vali oshibofa shokaana kedula 13 vati ka kwatwa onghonga kumushiinda oshivike sha djako Etitatu momukunda Omatemba. Opolifi oya ti omufekelwa ou ohadi poushiida wana kuninga oshihakanwa eshi vati a hanga okaana ke li monduda ndele te ka mange kokanya noku ya nako moixulo. Omufekelwa okushivike ashike ina kwatwa po natango shaashi opolifi oyeli pyakidila manga nokuninga omakonakono. Opolifi oya ti oya didilika oibofa ihapu yomakwatonghongo hai lopotwa kwa lata moMusati. Onghee oya kunghilila oshiwana opo shi kale tashi lopotele opolifi diva kombinga yoibofa yomakwatonghonga opo opolifi i kale ya ninga omakonakono noupu. Konima yoshivike moshitukulwa shaHangwena komukunda Epangwe okwa kwatwa omulumenhu weedula 24 eshi vati a kwata onghonga okaana kaye kokamati ke na odula neemwedi eheyali.

– fhamalwa@nepc.com.na


2022-04-26  Festus Hamalwa

Share on social media