New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omusati oko taku ka ningilwa omaudano oitopolwa yoshilongo mo2020

Omusati oko taku ka ningilwa omaudano oitopolwa yoshilongo mo2020

2020-01-28  Staff Reporter

Omusati oko taku ka ningilwa omaudano oitopolwa yoshilongo mo2020
Top of a Page

Lasarus Hakwaake

EENHANA – Omunashipundi woshitukulwa Ohangwena Erickson Ndawanifa okwa yandja pambelewa omaudano oitukulwa aishe yoshilongo koshitukulwa Omusati. Oshitukulwa Omusati osho sha yokolwa mo kwa li opo ku ka ningilwe omaudano oitukulwa aishe 14 moshilongo odula 2020 okudja eshi a li a ningilwa kOhangwena modula 2019.
Moshipopiwa shaye peyandjo lomaudano Erickson okwa tameka ta longifa oitya yaNelson Mandela e i popile momudo 2000 eshi kwa li a pewa epapa lounyuni momaudano ha li ufanwa “ Laureus, koMonaco, ta ti “ Omaudano oku na eenghono okulundulula ounyuni. Oku na eenghono okutwa ovanhu omukumo, oku na eenghono okuhanganifa ovanhu e dule aishe. Omaudano ohaa popi melaka olo ovanyasha hava udu. Omaudano ohaa eta omukumo, apa ovanhu va tyololoka. Omaudano oku na eenghono e dule nomapangelo mokuteyapo oukwamunghoko. Ohaa eta ehafo mokati komaludi okatongotongo.”
Okwa popya yo kutya, nghee omaudano aa a tameka okwa mona nghee oitukulwa ya hanganifwa, ovanhu ova shiivafana, omaukame okwa totwa, omakwatafano okwa nghonopekwa, novanhu vahapu ova dimbuluka omhumbwe yomadeulo olutu kutya oya faafana neemhumbwe dikwao da keshe efiku.
Erickson okwa pandula oshitopolwa Omusati, noku va dimbulukifa kutya ova taalela oshilongo sha kula osho ve na okukala va wanifapo. Okwa ti ohashi kala alushe shidjuu okudipaa oudila vavali nekuma limwe, okwa ti ehalo laye ngeno  ove shi pondole mokulongekida oinima aishe nawa, ponhele yokufindana po omaudano. Okwe va indila opo eemwedi hetatu odo da xupa ko va longepo shomupondo.
Okwa kunghilila yo oitukulwa aishe i yandje paliyambo okamaliwa oko koN$5000-00 ku keshi oshitukulwa opo ku kwashilipalekwe kutya efindano ola hangwa mokulongikida omaudano aa.
Kovakufimbinga aveshe momaudano, Erickson okwe va kumaida ta ti, kape na shimwe hashi tu omunhu omukumo shi dule efindano, ashike okwa indila aveshe va dilaadile onghalonawa yavakwao eshi tava ka kufa ombinga momaudano. Te va dimbulukifa kutya omikalo diwa nadi kale pombada ya ashishe, noku li humbata nawa nakukale oshilimbo sha keshe umwe.
Omaudano oitukulwa yoshilongo oha kala ko alushe muSeptemba odula keshe, efiku inali tofwamo fiyo opaife okwa teelelwa okangudumutima ka ongale ko ka ninge omatokolo. 
Omunashipundi woshitukulwa Omusati Andreas Shindama ou a tumwa kuNgoloye moshipopiwa shaye shetambuleko okwa ti vo ove li longekida tau pumo opo va idilile ovaenda noku findanapo oudano ou.
Oshitufi eshi osha kalwa kovakalelipo voitukulwa okudja koitopolwa aishe 14 oshoyo ovanambelewa ovakulunhu moshitopolwa Ohangwena nOmusati.      


2020-01-28  Staff Reporter

Tags: Oshana
Share on social media
Bottom of a page