New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Omushikingalo Mandala geEpafu a xulifa eshi a lyatwa kotuwa yakansela

Omushikingalo Mandala geEpafu a xulifa eshi a lyatwa kotuwa yakansela

2021-04-29  Victoria Kaapanda

Omushikingalo Mandala geEpafu a xulifa eshi a lyatwa kotuwa yakansela
Top of a Page

Omushikingalo Gabriel Iita Emvula a shiivika nawa Mandala geEpafu General Danger okwa fya eshi a lyatwa kotuwa oufiku wEtivali lopo21h00 modoolopa yaShikuku moshitukulwa shaMusati.

Commissioner moshitukulwa shaMusati Titus Shikongo okwa hokolola ta ti geEpafu okwa li ta tauluka opate efimbo lokonguloshi modoolopa yaShikuku. Pefimbo a li ta tuluka opate okwa dja otuwa yepangelo ei kwa li vati tai shingwa kukansela woshikandjihololo shaKaku.

Opolifi oya koleka kutya Mandala okwa lyatwa kotuwa yepangelo ei kwa li tai shingwa kukansela woshikandjohololo shaKaku. Mandala okwa xulifila mondjila yaye yokuya koshipangelo kOshikuku.

Opolifi oya hokolola kutya omufekelwa ou kwa li ta shingi otuwa ei ya lyata nakufya okwa li ta kendambala opo a faduke po nokonima opolifi oye shi pondola oku kwata po omufekelwa, nomakonakono opolifi otaa twikile.

Mandala okwa dalwa 19 June 1980 momukunda Okando moshitukulwa shaMusati, nokwaxulifa mepupi leedula 41. 

Okwa fiya po okaana kaye kamwe kokamati, ina navamwaina vatatu.


2021-04-29  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page