New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omusita Shalyefu a ningi Mayolo gwaNgwediva

Omusita Shalyefu a ningi Mayolo gwaNgwediva

2020-12-08  Victoria Kaapanda

Omusita Shalyefu a ningi Mayolo gwaNgwediva

Omusita Taarah Shalyefu okwa ningi mayola omutiheyali gwelelo lyondoolopa yaNgwediva.
Shalyefu oku li oshilyo shongundu tayi pangele Swapo.
Omukwatakanithi nomupitithi gwomawuyelele Jackson Muma okwa ti, omasiku sho ga li ga 02 gaDesemba oga dhidhilikwa onga esiku enene no lina ondjokonona melelo lyondoolopa yaNgwediva.

“Ulalia Katonyala  okwa hogololwa onga omupeha Mayola omupe, oku za natango mongundu yoSwapo.” ,Muma ta ti.
Fabiam George, Naemi Amuthenu yo ngundu Swapo, oya hogololwa onga iilyo yongundu yokomitiye opamwe naJona helao go kongundu yompilamena Independent Patriot for Change (IPC}.
Ottilie Haitota  oshowo Karen Shikongo yokongundu yo IPC oya hogololwa onga iilyo yookansela melelo lyondoolopa yaNgwediva.

“Ookansela ayehe yelelo lyondoolopa yaNgwediva oya gana esiku ndyoka kutya, otaya ka longa nuudhiginina, oku eta omalunduluko oshowo okuyambulapo ondoolopa yaNgwediva,” Muma a popi ngaaka.
 Hango Leonard  ngoka ahogololwa onga Mayola gaShakati okwa ti, ethimbo o paife lyokulongekumwe, okutunga nokuhumitha komeho ondoolopa yaShakati.

“Otashi kala oshinakugwanithwa shandje onga Mayolo gwaShakati kutya kehe gumwe ota kala amanguluka okugandja omayele ge opo tu vule okuga tula kumwe, tulongele kumwe nawa,  “ Leonard a popi ngaaka.
Okwakumagidha woo natango aakalimo yomoShakati yakale taya gongala iigongi, opo ya vule okuyambidhidha oshowo okugwedhapo omadhiladhilo ga wo.

Ta ti, okuna okugwanithapo iilonga ye ayihe, kaapena okatongotongo nuulingilingi, ye otakalonga noshigwana she nombili.
Puveipawa Elifas okwahogololwa onga omupeha Mayola, omanga Hofni Mutota, Maria Mutumbulwa  oshowo Ruusa Magano ya hogololwa onga iilyo yokomitiye.


2020-12-08  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media