New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omutumba ethete, sho shanakulya oshanakulonga “Anna ta ti”

Omutumba ethete, sho shanakulya oshanakulonga “Anna ta ti”

2018-11-30  Shipi Elago

Omutumba ethete, sho shanakulya oshanakulonga “Anna ta ti”

Oshakati - Gwonale okwa tile kuumbaumba oko ha ka yaha gwo omutumba ihagu eta sha. Omukadhona omugundjuka Anna Shivute oku li gumwe gwomaagundjuka Aanamibia mboka taya kondjitha oluhepo nuuthigona mokwiilongela mwene oshoka ina vula okumona iilonga miikondo ya yooloka moshilongo.

Omunamimvo 39 ngoka e li omvalele yOtjiwarongo oku li e na embwinda lyoongesefa mOshakati moka e na osalona, oshihondjelo osho wo ongesefa yokugandja omathulo gokolutu.

Onda li nda tameke iilonga mbika mo 2008 konima sho nda li nda mono kutya iilonga moshilongo oya pumba nangele onda kala megumbo, itashi kwathelendje sha.

Omanga nda li ndi na oomvula ooshona lela onda kala nokupanda uupopitha mboka nda li nda landelwa kaakuluntu yandje nolundji onda li handi wu panda nawa naantu oya li ya fuuka nopo nda za ndi na ohokwe yokwoopaleka aantu momitse.
“Ongeshefa yokupanda otayi ende nawa nando otwa taalelwa komashongo gayooloka esiku nesiku, ondi li nda gandja iilonga kaantu yatatu na onduuvite uunambano oshoka onda kwathela epangelo mokulwitha okwaa na iilonga moshilongo” Anna ta ti.

Ashike ota holola kutya molwa onkalo yeliko ndjoka tayi inyenge moshilongo shetu ongeshefa yokupanda no sho wo oonkwawo odhi li dha ninga iihakanwa oshoka ookastoma otadhi ende tadhi kanda omapunya okuyelekanitha nomonakuziwa.

Ta ti eekastoma ndhoka dha li ha dhi ya lune momweedhi ngashiingeyi oha dhi ya ashike lwaali nenge lumwe oku opalekwa momitse, naashika osha guma nayi iiyemo yawo na oshi li she ya ningila oshidhigu oku gandja oshikwiila kaaniilonga osho wo okugwanitha po iipumbiwa yosalona yesiku kehe.

“Onge aanageshefa aashona otu li twa taalelwa komashongo gwomahala oshoka oha tu futu ondilo unene momahala moka ha tu longele,onkene ota ndi indile uuministeli wiipindi opo wu tu kwathele nokutunga omahala ge na ombiliha opo ashike tatu vulu okuhuma nawa komeho niilonga yetu,” Anna ta tsikile ko.

Okwa ti okupanda kuyo okati komokutsi, noha ya hondjo wo oonguwo dha dhenga mbanda osho oku pa aantu ethulo lyokuvululukitha po oontumba opo ya kale ye na omalutu ga ndjanga noge shi okwiinyenga.

Johanna Teofilus gumwe gwomookastoma dhosolona ngoka a li a yi moonkundathana naKundana okwa li a holola kutya onkalo yeliko oya guma wo aaniilonga yepangelo molwaashoka ina ya mona omagwedhelo gwoondjambi onkene uumaliwa mboka haya mono oha ye wu ngungunine na ihaya yi we koosalona ngaashi shakala. 

“Okwa li ha ndiyi kosalona iikando ine momweedhi ashike payife oha ndiyi owala lwaali momweedhi opo ashike ndi ihupithile po uushendja w utu thikithe koshikogo,” Johanna tati.

Okakadhona kamwe okagundjuka okati iha ka yi we kosalona oshoka omafufu ga ko okega teta ko opo ashike ka tetule omutenge gwosalona.


2018-11-30  Shipi Elago

Tags: Oshana
Share on social media