New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omvula yaloko nawa momvula ompe

Omvula yaloko nawa momvula ompe

2020-01-07  Staff Reporter

Omvula yaloko nawa momvula ompe
Top of a Page

Victoria Kaapanda

ONGWEDIVA –Shiyenga shaNangombe okwega dhenga pevi nawa miitopolwa oyindji moshilongo, na unene kUumbangalantu woshilongo, moka mwa kala unene mwa hepekwa koshikukuta shomumvo gwa yi.
Omvula oya tameke okuloka nawa oshiwike sha ziko nonande ya kala tayi loko kashona omanga okili inayi thika, oshinima shoka shu uvitha aaNamibia oyendji ombili.

Oshigwana, unene aaniimuna, oyu uvite ya pupalelwa noya nyanyukilwa omuloka gwomasiku ngaka.
Shigwedha Kamati a yambukile momukunda Uukwangula  moshitopolwa shaShana, ota ti omvula oya hwepopeka onkalo yiinamwenyo sho tayi gandja iipalutha kaantu niimuna, unene tuu mboka ya li ya thigi po omalukalwa gawo nokumbombolokela kiitopolwa  yilwe, taya kongo uulithilo nomeya giimuna.

Kamati okwa ti aaniimuna oyendji oya kanitha iimuna yawo molwondjala omumvo gwayi. Ta ti aaniimuna inaya kanitha ashike iimuna, ihe oya kanitha wo oshimaliwa oshindji, yathigwa noondjato dhina oombululu, dha mbululwa kokulanda omwiidhi nokulongekidhila iimuna omeya.

Omukalimo gwomomukunda Opoto Jakes Shidika okwati omvula ndjoka ya loko mehulilo shiwike lya zi ko, oya eta enyanyu enene kaakalimo yomOpoto, ashike oya longela omaliko gaakalimo omiyonena, molwaashoka oya etelela ombepo yoshikungulu.

“Oshikungulu osha teyagulapo omiti, omagumbo noositola oshowo uundingosho. Omiti odha  galangata no dhali dha hili aakalalimo ya totondoke nomakuya taya tyaya iikuni”, Shidika ta ti ngaaka.
Kamati okwa ti oondingosho noositola odho unene dha hepekwa kombepo koshikungulu, mwa kwatelwa omagumbo.

“Omasiku ngaaka oga nyanyudha oyendji yena omapya. Oyendji oyaningi esiku taya piti ongula ya uka  momapya  taya iimbi ondingolo noku pendula pamba,” Shidika apopi ngaaka.
Agwedhapo tati omambakumbaku momukunda gwawo ogo ashike taga dhuma, kehe egumbo olya hala okupulula opo lyi tameke okuloga kuyele.

Nonando aakalimo yomOshakati oya nyanyukilwa omvula, oye na uumbanda uunene kombinga yomeya gefundja ndoka takufofodhola kutya otashi vulika liye nuumvo nonande omagumbo ogendji moshakati ogeli nale kohi yomeya.

Efundja ohali patitha oosikola nokuyonagula oongeleka, omapya nomalundu moshitopolwa.
Omatungo moshitopolwa shaShana olwindji ohaga udhililwa komeya molwaashoka oondjila odha tungwa nomilondo omile, nomeya otaga kungulukile mugo.


2020-01-07  Staff Reporter

Tags: Oshana
Share on social media
Bottom of a page