New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ongeleka ya yandja omakwafo koshiwana

Ongeleka ya yandja omakwafo koshiwana

2021-06-08  Festus Hamalwa

Ongeleka ya yandja omakwafo koshiwana

Ongeleka yedina Cvnmaon Ministry Namibia oya mbidida ovakwashiwana momukunda Iindjinda moshikandjohoololo Uukwiyu-Uushona moshitopolwa shaShana Oshiwana eshi ya yandja oikumbafa ili pongushu yoN$8000. 

Meenghundafana a ninga naKundana omufita wongeleka yoCvmoan Ministry Namibia Sem Abiatar okwa hokolola ta ti ongeleka yaye oina oshisho noshiwana eshi shili tashi mono oixuna shili momhumbwe yoikulya.

Abiatar okwa ti ongeleka yavo oili metifa mopaife ngaha tai tungile ovakulupe noilema enduda dokunangala dili pamufika muwa.

“Otwa tameka okutungila ovakulupe noilema enduda dokunangala shaashi otwa didilika ovanhu a va ohava nangala meeduda deehoni omo hava kala tava lokwa kodula. Onghee keshe omukulupe ile oshilema hashi nangala moduda yeehoni otava katungilwa onduda yongulu meumbo lavo,” Abiatar ta ti.

Okwa ti omaumbo eli 40 okwa pewa oikulya yayooloka kongeleka yavo noshiwana okwa li sha hafa unene.

“Ongeleka yetu ohai futile novanafikola ofikola a va veli momhumbwe yoshimaliwa.  Mopaife ngaha otwa futila ovanafikola ofikola veli vatatu veli koipupundilo yopombada,” Abiatar ta ti.

 Abiatar okwa ti ongeleka yavo oina elalakano opo i kale ya yambidida oshiwana koitukulwa aishe yokonooli.

Okwa ti ovaleli vopapolitika, ovanangeshefa neengeleka dikwao nadi kufe ko oshihopaenenwa nokukala tadi yambidida oshiwana shili momhumbwe.


2021-06-08  Festus Hamalwa

Share on social media