New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Onghalo yokofikola Ekoka vati ya shuna kouwa

Onghalo yokofikola Ekoka vati ya shuna kouwa

2022-11-02  Festus Hamalwa

Onghalo yokofikola Ekoka vati ya shuna kouwa

Ovanafikola kofikola Ekoka Combined Shool ova hokolola tava ti ihava mono vali ovalodi oufiku konima eshi omuhandjo wavo wa ningilwa omailikano kovafita veengeleka doiveva. Ovanafikola eshi va popya naKundana Etivali ova ti ovadali vavo ova ufana ovafita veengeleka doshiveva opo ve uye va ninge omailikano kondje yoluumbo lofikola shaashi mofikola inamu pitikilwa mu uye eengeleka.

Omailikano okwa li a ningwa oule womafiku atatu eshi kwa li oshiwana sha dja momudingonoko Ekoka noshoyo ovanafikola va ngudumana tava ningi omailikano. Onghee ovanafikola ova ti paife ohava kofa nawa, no ihava piyaanekwa vali kovalodi konima eshi kwa li va ningilwa oshikonga shomailikano pofikola yavo.

Ova ti kutya paife ova shuna keetundi opo va twikile noinyangadalwa yavo yofikola noshoyo oku li longekidila omakonakono a xuninwa. Konima yomafiku a pita ovanafikola hava fikola pofikola Ekoka Combined School okwa li va lombwela Kundana kombinga yoshikumungu shi li pofikola yavo eshi va lulilwa shaashi vati hava kala tava hepekwa kovalodi efimbo loufiku ngeenge va kofa.

Ovanafikola ova hokolola tava ti ohava kala ve wete omayoka, omaxuvi keembete davo noshoyo oipala yovakulupe momuhandjofikola wavo. Ovanafikola okwa li va ninga omafiku atano inava ya ko keetundi shaashi ova hala opo ombelewa yomukulunhuwi liki wehongo moshitukulwa opo i kale ya yandje epitikilo kofikola ihe te mo omufita wongeleka yoshiveva oyo i li pomudingonoko wavo opo e uya ailikanene omuhandjo.

Ofikola Ekoka oi li komukunda Ekoka moshikandjohoololo shaKongo, moshitukulwa shaHangwena. “Paife otwa manguluka ngeenge tu li mofikola. Okwa li da kwatwa komhepo yokuli kufa omwenyo eshi handi kala a lushe ndi udite onda ka yomunhu tai popi kutya na ndi li twale meemhango,” Omunafikola umwe e li mondodo onhi-9 ta hokolola.

Okwa ti paife oku na omukumo opo a twikile oku li tula mo moinyangadalwa yaye yofikola shaashi okwa li a teka omukumo nale. Omunafikola umwe e li mondodo onhi-8 naye okwa lombwela Kundana ta ti oku udite ehafo paife shaashi iha kala vali a kwatwa koumbada ngeenge kwa toka.

“Konima eshi twa ningilwa omailikano ihatu didilike vali oupyakadi wa sha ngeenge twa kofa. Eengeleka doiveva otadi kwafela mboli mo shili shaashi paife oda kandula po omukundu ou kwa li wa ninga omafiku tau dana onghandangala mofikola yetu,” ta hokolola.

Ovahongifikola vamwe eshi va kwatafana naKundana ova koleka tava ti onghalo yomofikola yavo oya shuna kouwa paife eshi ovanafikola va tameka oku ya keetundi davo.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-11-02  Festus Hamalwa

Share on social media