New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ongwediva ya kuthile ko aakulupe 50% kiifuta yokomwedhi

Ongwediva ya kuthile ko aakulupe 50% kiifuta yokomwedhi

2021-05-26  Victoria Kaapanda

Ongwediva ya kuthile ko aakulupe 50% kiifuta yokomwedhi

Elelo lyondoolopa yaNgwediva olya kuthilwa ko aakulupe oopelesenda 50 kiifutwa yomayakulo yokomwedhi mbyoka haya futu kumuni.

Omupopiliko gwelelo lyondoolopa yaNgwediva Jackson Muma okwati, omulandu ngoka ya toto po otagu katameka okutulwa miilonga okuza momasiku 01 gaJuli nuumvo. 

“Omulandu ngoka ogwa nuninwa ashike aakalimo yomOngwediva, mboka haya futu iifutwa yawo yo komwedhi yo mayakulo noya gwanitha omimvo 60,” Muma ta ti ngaaka.

Ta gwedha po ta ti, omulandu nguka ogwali gwato topwa kelelo lyondoolopa yaNgwediva sho aakulupe yali ya nyenyeta kutya oyeli muudhigu wokufuta iifutwa yomayakulo gwokomwedhi mbyoka hayi kala yili pombanda nohaya kala yeli muudhigu okufuta.

Muma okwati, shoka hashi futwa nashi kale shili kedhina lyomukulupe ngoka, shoka tashi kwashilipaleke kutya oye mwene gwehala nenge gwaashoka hashifutwa oshowo omushangwa gwaza kumwene gwomukunda.

“Omulandu nguka otagu kalongithwa ashike pehala mpoka hapu zi omukulupe ngoka, ihe ha komahala gamwe gili ngoka geli kedhina lye,” ta ti ngaaka.

Ta ti, aakulupe oya kumagidhwa ya kiishangithe yo yene, okuza momasiku 01 Juli nuumvo, otagu ningi hagu ningululwa kehe omvo momasiku 01 lyaApilili sigo 30 gaJuni.

Maria Ndewunyema gwomomukunda Akweenyanga okwa ti, onkundana otayi nyuwitha omakutsi.

“Ota tu pandula elelo lyondoolopa oshoka olina ohokwe nohenda yaakalimo yawo komitima unene aakalupe. 

“Otuli pethimbo ewinayi, lyomukithi gwocorona noshimaliwa otashi shongola,” a popi ngaaka.

Agwedhapo ta ti, momagumbo gamwe kamuna aantu haya longo, onkene openzela yaakulupe oyo hayi kaandulapo oompumbwe adhihe momagumbo etapu kala owala,” ta ti ngaaka.

Ndewunyema okwa ti, omulandu ngoka otagu ka kwathela omagumbo ogendji gatalela omawupyakadhi gwokugwanitha po oompumbwe dhokomwedhi.

Ta ti, natango otashi ka kala oshipu okufuta okashona hoka ka kala ko, ihe itaya kala we noondjo.


2021-05-26  Victoria Kaapanda

Share on social media