New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ookansela onghee tava twikile nokuyambidida ovanhu va pilwa omaumbo

Ookansela onghee tava twikile nokuyambidida ovanhu va pilwa omaumbo

2021-09-17  Festus Hamalwa

Ookansela onghee tava twikile nokuyambidida ovanhu va pilwa omaumbo
Top of a Page

Kansela woshikandjohoololo shaNiipa Vilho Tulipohamba Nuunyango okwa yambidida eumbo laJacob Eiseb eshi a yandja omakwafo momukunda Onakathila moshitukulwa shaShikoto mEtine.

Kansela okwa yandja omakwafo ngaashi oukutu voufila, oshivelelwa, oikutu, omidjalofikola dounona noikumbafa nosho tuu.

Okwa didilikwa eumbo laJacaob la pya po komundilo momafiku ahetatu omwedi ou, omo kwa li eenduda dihapu da pya po. Oikutu yovaneumbo ngaashi omidjalofikola dounona, noikulya oya pila meenduda. Moshipopiwa shaye kansela pefimbo ta yandje omakwafo Etine okwa popya ta ti ombelewa yaye otai lalakanene okuyambidida ovanhu aveshe ve li moupyakadi.

Nuunyango okwa ti konima eshi ombelewa yaye ya lopotelwa eumbo la pya moshikandjohoololo shaye okwa ninga omalongekido okukala a ka landa omakwafo opo a dule okuyambidida eumbo laEiseb.

Okwa ti oshiwana nashi kale tashi kwatafana nombelewa yopashitukulwa ngeenge sha pumbwa omakwafo opo ku kale kwa ningwa omalongekido nghee ovanhu ve na okukwafelwa.

“Natu longeleni kumwe opo tu kondjife oluhepo nondjala, fye natu kale atu yambididafana nokutopolelafana omayele nghee tu na okuyambula po oshikandjohoololo shetu,” Nuunyango ta ti.

Nuunyango okwa denga omufindo ta ti oshiwana nashi kale sha kotokela omindilo, ye ta weda po  ta ti ovakulunhu nava kale tava holeke oupalwa ngeenge tava di mo meumbo opo ku kelelwe ounona vaha danene okapalwa.

Moshipopiwa shaye pefimbo ta pewa omakwafo Eiseb okwa popya ta ti okwa pandula kansela eshi a yambidida eumbo laye konima eshi la pya po komundilo.

– fhamalwa@nepc.com.na


2021-09-17  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page