New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oominista odhindji otadhi ka za miilonga – Geingob

Oominista odhindji otadhi ka za miilonga – Geingob

2020-02-05  Loide Jason

Oominista odhindji otadhi ka za miilonga – Geingob

WINDHOEK-Omupresidente gwoshilongongo Hage Geingob okwa lombwele oominista dhoka dhili iilyo yokambinete kutya nadhi ilongekidhile okuya mopenzela oshoka ye otaka shunitha iilyo yokambinete pevi .
Dhika Geingob okwedhi popi pethimbo lyeegulolo pambelewa lyokambinete kegumbo lyepangelo moshilandopangelo moVenduka ohela.

Geingob ngoka ali ta popi a ukilila oominista dhoka oye mwene ali edhi ulike okwe dhi lombwele kutya oyendji yomuyo oye na uupu oku kala inaya galuka ihe mboka taya ka ninga elago oku galukila miilongo konima yomasiku 21 March nuumvo, naya kale ya longa nuudhiginini ngaashi tashi vulika.
“Ngaye onda lundulula, kandishi ye Hage ngoka mushi. Omaudhigu noshowo omashongo gaantu ngashingeyi ondi gashi na ondega uva. Onkee onda hala mukale oominista dhoka tadhi pulakene komashongo gaantu etadhi yamukula mbala opo aakwashigwana yetu inekele,” osho omupresitende a hokolola ngaaka komesho gaakwanepangelo ooyakwawo mboka woo yali ya hogololwa kaaholi naalanduli yoswapo.

Geingob okwali woo a kunkulile oominista dhoka dhikale dhasa oshimpwiyu mo ku mona kutya oopoloyeka adhihe dhepangelo odha pwa pethimbo ngaashi sha uthwa.

Okwali ishewe a lombwele oominista kutya odha pumbwa oku kala tadhi lesha iikundaneki opo dhi ilongeleko okuninga omalundululo guuka nogeli mondjila mooministeli niikondo yadho.

Omupresidente oye tuu ngoka okwali a ulike euvo nayi lye mwaashoka anuwa aaNamibia ngashingeyi oye na omutyo gwokwiitonda yo yene oshoka ohaya pula nokuli omaliko gaaluudhe ooyakwawo omanga itaya popi ko sha komaliko gaatiligane moshilongo mboka paliko ye thike paaludhe mboka taya pula.
“Ondali nda haluthwa kokatumwalaka oka fupi lela hoka ta kapopi kutya aniwa kehe ngoka ta hingi ohauto yondilo na kale a thanekwa ndele negumbo lye nali thanakwe. Oshike nee shoka itashi ningilwa woo aatiligane mboka ye na iinima yafaathana naaluudhe mboka ya tumbulwa,” osho Geingob a pula ngaaka omanga tapopi noshipala sha shila asa uunye.

Okwali ishewe alundile iikundaneki kutya otayi zaleke Namibia ethano tali ulike kutya epangelo olya ndopa mokulela nokupangela.

“Tala nduno NBC, kehe ethimbo lyotundi 21h00 ya adha esiku kehe ohaya dhimi oradio yawo yomuzizimbe nelalakano lyokutulengitha. Shoka kasha li mondjila ashike ngele opu na ngoka a futa kuyo yo otaya patulula oRadio yawo ndjoka sigo oowili dha konda pwaandjoka haya dhimi,” osho a hokolola ngaaka keena enyanyu lyasha.


2020-02-05  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media