New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oondjayi dha ka dhilongela

Oondjayi dha ka dhilongela

2018-12-14  Staff Reporter

Oondjayi dha ka dhilongela

Komutoolinkundana

ONGWEDIVA-Oshiwike shika Namibia oku li moosa dhoondjayi dhiita, omapendafule ngoka ga li ga gandja oomwenyo dhawo kekondjelomanguluko.


Sho owala oshigwana opo tashi tambula ko onkundana yeso lyayimwe yomookomanda dhomatanga goPLAN Matias ‘Mbulunganga’ Ndakolo (75), sho otashi haluthwa ishewe nonkundana yeso lyaPetrus ‘Ekanda’ Iilonga (71).
Otaku hokololwa Iilonga a hulitha Etitatu lyoshiwike shika, a hulithile moshipangelo shimwe shoupaumwene moWindhoek konima yuuwehame, omanga Ndakolo a hulitha mEtiyali lyoshiwike sha zi ko moshipangelo mOshakati. Naye wo okwa kala muuwehame.
Okutameka owala sho onkundana yeso lya Iilonga ya uvika, omahekeleko oga tameke okumbomboloka okuzilila kNanamibia yoondondo dha yooloka. 


Yamwe, mwa kwatelwa Nahas Angula ngoka a li nale omupilima gwoshilongo nokwa longele pamwe naIilonga ethimbo ele okuza moomvula dhekondjelomanguluko naasho ya ningi aawiliki naaleli yoshilongo, okwa li wo gumwe gwomaaleli mboka ya matuka onkugo noya yi koshigumbo shaIilonga moWindhoek. 


Ngoka a matukile ishewe koshigumbo shaIilonga Omupresidente gwongundu yoPDM McHenry Vanaani ngoka a hokolola Iilonga onga omuleli gwoSwapo ngoka a li a ilongekidha okugamena Swapo kutya okwa puka nenge oku li mondjila.
Venaani ta ti okwa tseya Iilonga nale moomvula dhomilongo 1980, manga ye a li okamatyona okashona lela.
“Ngame onda li okamatyona ethimbo ndyoka ashike otwa li twa tala kootate Iilonga, Nakusa John Pandeni nooJerry Ekandjo onga aaleli naakwateli komeho yoSwapo,” Venaani ta ti. Ye ta gwedha po kutya mboka yatatu oya li ya tumwa muupongekwa koRobbin Island oomvula odhindji. 


Petrus Iilonga okwa valwa mesiku 8 Januali 1947 a valelwa momukunda Etilyasa-Ongandjera, moshitopolwa shaMusati.
Okwa gandjele oomvula dhuugundjuka we kekondjelomanguluko. Sho a waimina oSwapo, e ta dheulilwa uukwiita moTanzania nomoSoviet Union pokati ko1974 no1976, okwa galukile koNamibia nokwa kala ta lu e li meni lyoshilongo.  Momumvo 1978 okwa kwatwa po e ta falwa kontunu yaRobbin Island hoka a mangululwa owala mo1985. 


Iilonga okwa kala a tseyika nawa onga omuleli gwomahangano gaaniilonga, ngoka a unganeke aaniilonga pethimbo lyuukoloni opo ya dhigupaleke iilonga yepangelo lyokatongotongo, nokukuta aaniilonga moSwapo.
Konima sho oshilongo sha manguluka Iilonga okwa kala ominista yopevi komauministeli ga yooloka, mwa kwatelwa etanga lyegameno. 
Okwa thigi ko nekululu lye, meme Paulina Iilonga, aanona omugoyi naatekulu 15.


Omalongekidho gefumbiko kaga li ga tseyithwa pethimbo oshifo shika sha yi komanyanyangidho.
Ashike mOlyomakaya oshigwana osha tegelelwa opo shi ka lekele Nakusa Mbulunganga, ngoka oshituthidhimbuluko she sha tegelelwa shi ka kale ko omutenya gwonena poshigumbo she. Komanda Mbulunganga ye ota ka ningilwa efumbiko lyopapangelo ndyoka tali ka ningilwa pomayendo gomapendafule mEenhana ngula. 


2018-12-14  Staff Reporter

Tags: Oshana
Share on social media