New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opate yEndola-Eembo fiyo okOmafo otai ka tungwa

Opate yEndola-Eembo fiyo okOmafo otai ka tungwa

2021-05-10  Festus Hamalwa

Opate yEndola-Eembo fiyo okOmafo otai ka tungwa

Omupeduminista moministeli yoilonga, eendjila noyeendifo Veikko Nekundi okwa patulula pambelewa oilonga yokutunga opate ei ya dja mEndola-Eembo fiyo tai ka shakena nopate ei ya dja kOmafo ya finda kOutapi. Opate ei otai ka kala i na oule weekillometa 20, notai ka tungwa pamufika wongalama.

Moshipopiwa shaye Nekundi okwa ti Namibia ota lalakanene okukala a tunga eepate dopashinanena moshilongo opo omangeshefelo a kale taa ende nawa unene tuu ngeenge oilandifomwa tai tumwa meni loshilongo ya uka keenhele da yooloka.

Okwa ti osha fimana oshilongo opo shi kale shi na eepate dopashinanena, onghee eshi osho omukalo muwa wokweeta po omayakulo nexumokomesho momidingonoko.

Nekundi okwa ti ovanhu vahapu otava ka kutwa pefimbo loilonga yopate ei, shaashi otapa ka kala pe na omhito yoilonga. 

“Ngeenge moshilongo omu na eepate da tungwa nawa nena naashi otashi nane ovanangeshefa okudja kondje yoshilongo nomeni opo ve uye va ninge oipindi moitukulwa yokOwambo, onghee eshi otashi etwa ngeenge moshilongo mu na epate dopashinanena,” Nekundi ta ti.

Nekundi okwa ti opate ei tai ka tungwa okudja, mEndola –Eembo otai ka kwafela oshiwana shopomudingonoko apa kombinga yexumokomesho

“Eepate dopashinanena odo dimwe tadi dana onghandangala yakula moshilongo unene tuu ngeenge tashi ya peliko loshilongo, omu mwa kwatelwa ounamapya, ehongo nosho tuu,” Nekundi ta ti.

Opate otai tungwa koshimaliwa shi fike N$73 million, notai ka tungwa moule wemweedi di li 18.

Nekundi okwa twa omukumo ava ve na oshinakuwanifa shokutunga opate ei opo va longe nelitulemo nokukwashipaleka kutya otava ka yandja eyakulo liwa ngaashi ve li pewa.

Okwa pandula epangelo laGermany eshi la kufa etokolo lomondjila eshi la yandja oshimaliwa eshi tashi ka longifwa okutunga opate ei.

Moshipopiwa shaye ngoloneya woshitukulwa shaHangwena Walde Ndevashiya okwa pandula oministeli yeendjila noyeendifo eshi tai lalakanene oku tunga eepate moNamibia.

Ndevashiya okwa ti oshikutulwa shaye osho shimwe shi li momhumbwe yakula yeendjila, onghee okwa pandula eshi opate ei tai ka tungwa.


2021-05-10  Festus Hamalwa

Share on social media