New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opolifi ya pula eengeleka neendingosho di shunife pedu omambako

Opolifi ya pula eengeleka neendingosho di shunife pedu omambako

2022-08-22  Festus Hamalwa

Opolifi ya pula eengeleka neendingosho di shunife pedu omambako

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Inspector Thomas Aiyambo okwa kunghilila eengeleka opo di kale da xulifa po okuninga omalongelokalunga konima 22h00.

Okwa ti okwa didilikwa eengeleka dimwe hadi ningi ewelelo nomangelema konima yovili 22h00 ngeenge ovanhu va kofa.

Aiyambo okwa ti yoo vali neendingosho nado nadi xulife po okukala ta di kwenifa longifa omambako nokonima yo22h00, ta ti ohadi welele oshiwana.

Okwa yelifa ta ti opolifi kai li ominge neengeleka ile neendingosho ashike eshi sha fimana ongeenge tadi li ufa komilandu da tulwa po.

Okwa ti ombelewa yaye ohai yakula omanyenyeto okudja moshiwana tashi nyenyeta kombinga yeengeleka noshoyo eendingosho odo vati tadi welele ovanhu momakati koufiku.

Aiyambo okwa lombwela Kundana ta ti opolifi oye li longekida oku katukila onghatu eengeleka neendingosho edi itadi li ufa komilandu da tulwa po.

“Eendingosho neengeleka nadi li ufe komilandu odo da tulwa po. Ongeleka ile ondingosho tai ka hangika tai ningi ewelelo konima yevili odo inadi ufwa otai kala ya kufa omangelema ile mwene wayo a pewa ehandukilo a fute oshimaliwa shonhumba,” Aiyambo ta ti.

Aiyambo okwa kunghilila ovafita veengeleka opo va kaleke po omambako avo taa popile pauxupi, taa udika ashike meni longeleka.

Okwa ti eengeleka doiveva odo unene da didilikwa hadi ningi ewelelo nomambako taa popi mokule.

“Ovanhu vamwe ove li momaumbo novanaudu, inava pumbwa omawelelo. Vamwe ohava kala tava longo oinyangadalwa yavo yopaumwene efimbo loufiku onghee osha fimana opo eengeleka neendingosho di kale da fimaneka ovanhu hava di momaumbo eli nomidingonoko davo,” Aiyambo ta ti.

Okwa weda po ta ti unene tuu pefimbo lovanafikola tava shange omakanakono naku kwashipaleke kutya omangelema nomambako oku li pauxupi.

“Oshiwana natu twikileni okulongela kumwe nopolifi mokuyandja ouyelele kombinga yoimbuluma opo opolifi i dule okulonga noupu,” Aiyambo ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-08-22  Festus Hamalwa

Share on social media