New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshikondo sheedolongo tashi tula oshikunino shounamapya mOhangwena

Oshikondo sheedolongo tashi tula oshikunino shounamapya mOhangwena

2024-04-30  Festus Hamalwa

Oshikondo sheedolongo tashi tula oshikunino shounamapya mOhangwena

ONGWEDIVA- Omukulunhu koshikondo sheedolongo Commissioner General Raphael Hamunyela okwa ti koshitukulwa shaHangwena otaku ka totwa oshikunino sha kula shokulonga oikulya yovanadolongo.

Okwa yelifa ta ti elalakano opo ku kwashipalekwe kutya komavyulonghalo oku na oikulya ya wanena ovanadolongo.

Hamunyela edi okwe di popya pefimbo kwa li a taalela po endiki levyulonghalo laLuno konima yoivike ivali.

Okwa popya ta ti oikunino younamapya oya fimana keedolongo shaashi otashi yandje omhito kovanadolongo va longe oikulya yavo vene.

“Otwa pewa nale onhele yedu pokati kOkongo nOshikunde. Oshikunino eshi otashi ka kala shi li pamufika woshinanena shaashi ota mu ka longwa omaludi oikulya, ounafaalama weexuxwa noingulu,” Hamunyela ta ti. Okwa ti oikulya tai longwa koshikunino otai ka tumwa komandi evyulonghalo a yooloka.

“Ohatu ka yambidida yoo vali ovanhu ve li momhumbwe yoikulya molwashi otwa didilika komidingonoko dimwe kumwe ovanhu tava dengwa kondjala,” ta ti.

Hamunyela okwa ti oshikunino eshi otashi ka eta omauwa komikunda di li pomudingonoko opo shaashi ovanhu otava ka mona omhito yokulanda oikulya.

Okwa ti yelifa ta ti fiyo opapa komavyulonghalo ina ku lopotwa ku na omhumbwe yoikulya.

“Otu na oikulya ya wana komandiki ayeshe moshilongo. Naashi otashi ulike kutya ohatu longo nawa okueta po oikulya yetu tai di moikunino,” ta ti.

Okwa yelifa ovanadolongo otava longo oilonga tai hokifwa shaashi ove litulamo okuyambula po okunino yavo.

Okwa ti oikunino otai eta oyuuyemo komavyulonghalo molwashi ovanambelewa komavyulonghalo ohava landifa oikunomwa noshoyo ombelela.

Hamunyela okwa pandula ovanambelewa tava longela komandiki omavyulonghalo eshi tava twikile nokutwa ovanadolongo omukumo wokulonga moikunino nondjungu.

fhamalwa@nepc.com.na

 

 

 

 


2024-04-30  Festus Hamalwa

Share on social media