New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshikondo shopolifi sha pewa eetuwa 22

Oshikondo shopolifi sha pewa eetuwa 22

2023-11-27  Festus Hamalwa

Oshikondo shopolifi sha pewa eetuwa 22

Oshikondo shopolifi osha pewa eetuwa 22 kehangano yoRoad Fund Administration (RFA) oshivike sha djako moWindhoek.

RFA okwa yandja yoo vali oikwafiko ya yooloka ngaashi omashina okukonakona ovashingi veetuwa ngeenge ova nwa omalodu noshoyo omafano okufaneka ngeenge ovanhu tava shingi oshinano shile.

Okwa didilikwa eshongo leetuwa ta li dana onghandangala moshikondo shopolifi unene tuu koitaashi yopolifi yokomikunda.

Moshipopiwa shaye kakukutu wopolifi Inspector General Joseph Shikongo okwa  kumaida ovanambelewa wopolifi va ngife nawa oikwafifo va pewa.

“Ita ndi ke li didimikila ovanhu tava longifa nai nokuteya po omaliko opolifi. Onghee kwateni nawa oikwafifo yetu opo i dule okulongifwa efimbo lile,” Shikongo ta ti.

Okwa pandula ehangano loRFA eshi ta li twikile nokuyambidida oshikondo shopolifi.

Shikongo okwa ti ovapolifi otava twikile nokulonga noundinini okulwifa oimbuluma nokelela oiponga yomeendjila unene tuu pefimbo lomatango manene.

Okwa kumaida ovapolifi  va twikile okuyandja omayakulo moshiwana noshoyo okulongela kumwe okukondjifa oimbuluma momidingonoko.

Pefimbo ta yandje oikwafifo omunambelewawiliki wehangano loRFA, Ali Ipinge okwa ti ehangano lavo ota li lalakanene  okulongela kumwe nopolofi mokukandeka oiponga yomeendjila noshoyo oimbuluma.

Okwa ti ehangano lavo oha li ningi omutengenekwafaneko woshimaliwa shokuyambidida oshikondo shopolifi.

Ipinge okwa omwedi Desemba owa fimana shaashi ovanhu ka ningi oitufi yehafo nokushakena pamwe novakwapata vavo.

“I tashi ulike efano liwa ngeenge ovanhu va kanifa ovakwapata vavo va xulifa moiponga yomeendjila unene tuu pefimbo lomatango manene,” ta ti.

Okwa kumaida ovanhu ve li ufe komilandu domeendjila da tulwa  opo ku kelelwe oiponga.

- fhamalwa@nepc.com.na


2023-11-27  Festus Hamalwa

Share on social media