New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshikondo shuuhaku mOshana otashi ka fanditha iiyenditho ya teka

Oshikondo shuuhaku mOshana otashi ka fanditha iiyenditho ya teka

2024-05-16  Correspondent

Oshikondo shuuhaku mOshana otashi ka fanditha iiyenditho ya teka

Paulina Ndalikokule 

 

Oshikondo shuuhaku moshitopolwa shaShana osha tokola shi fandithe po iiyenditho ya teka mbyoka ya kala oomvula odhindji konima yoshipangelo shaShakati.

Omukuluntu pakathimbo koshikondo shuuhaku moshitopolwa, Asser Shipanga okwa ti iiyenditho mbyoka tayi yi mofanditha oya teka itayi vulu okupangela, yimwe oya kulupa ya matuka ookilometa odhindji noonkondo nayimwe oyi na omaupyakadhi ogendji.

Okwa ti omaupyakadhi giiyenditho ohaga etwa kokuhinga nuuhasha, oohauto odha kulupa, iiponga yomoondjila nethimbo limwe oongalashe dhepangelo itadhi longo iilonga yadho.

Iiyenditho ngaashi oombulance, oombetsa noohauto dhepangelo okuza kiikondo yuuhaku ya yooloka moShana odha kankekwa moshipangelo oshoka omo mu na egamemo - Shipanga ta ti.

“Ngele otwa mono kutya ohauto otayi tu pula iimaliwa oyindji okupangela, ohatu etha owala, tu tegelele oku dhi fanditha po,” ta hokolola.

MOshana omu na oshipangelo oshinene shimwe, omandiki guuhaku gatano nosho woo uupangelo uushona wu li 11. Oshitopolwa shaShana oshi na omwaalu omunene gwaantu, iiyenditho mbi yi li po inayi gwanena oshitopolwa noye na unene ompumbwe yoombulansa. Shika otashi eta opo iihauto mbyoka yi li po yi longithwe epitilila. 

“Iiyenditho ihayi fudha po, kehe ethimbo otayi tondoka, otatu kanitha unene oshindji nokupangela kehe ethimbo,” a ti. Omahala ogendji guuhaku moshilongo kage na iiyendito yomeendelelo, shoka tashi tula oonkalamwenyo dhaamvu muupyakadhi oshoka itaya mono omakwatho gopaunamiti pethimbo.

Shipanga okwa ti aaniilonga ngaashi oondohotola oya uthwa nohaya pewa oshimaliwa okulongitha oohauto dhopaumwene okuya kuupangelo uushona moshitoplwa ya pange aanuumvu.

“Uupyakadhi wu li po oondohotola yamwe inaya hala okulanda oohatu dhoka dha opalela iilongo yawo. “Ito vulu okukala ho kalongela koshitopolwa shokokule ku na omafululu ndele owu na ohauto oshona,” Shipanga ta ti.

Yamwe yomoondohotola yomoshitopola oya koleke kutya omu na ompumbwe yoohauto moshipangelo dhokufala aamvu, aaniilonga noshowoo okufala iiyakulitho komahala guuhaku ga yooloka. Oya ti nonando oondohotola ohaya pewa iimaliwa yomahooli ngele taya longitha iihauto yawo yopaumwene, iimaliwa mbyoka ihayi gwana. 

“Iimaliwa mbyoka hatu pewa iishona unene tuu pethimbo ndika omahupilo moshilongo taga shongola yo ondando yomahooli otayi londo kehe esiku. Ngele ohauto yoye oya teka ongoye to yi pangelitha mwene,” ndohotola ngoka ina hala edhina lye lya popiwa ta ti.

Ompumbwe yiiyenditho mepangelo oya kala uupyakadhi konima sho epangelo lya tula po oondjindikila dhoomvula ntano mo2020, tadhi ngambeke okulanda iiyenditho dhoombelewa dhepangelo. Iikundaneki yimwe oya lopota omumvo gwa zi ko kutya epangelo inali landa iiyenditho okutameka mo2015, shoka sha etitha aanambelewa oyendji yopoondondo dha yooloka mepangelo ya indile oondjindikila dhi kuthwe po.

Kehe omvula Uumisteli wIilonga nOondjila ohawu kala nofanditha yiihauto, nomumvo gwa yi owa li wa mono mo oomiliona N$ 105, 2, mokufanditha po iiyenditho iikulu yepangelo muule woomvula hamano.


2024-05-16  Correspondent

Share on social media