New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshipangelo shaNandjokwe sha mona eembelewa dipe

Oshipangelo shaNandjokwe sha mona eembelewa dipe

2022-11-28  Festus Hamalwa

Oshipangelo shaNandjokwe sha mona eembelewa dipe

Festus Hamalwa

Ovanashilonga wouhaku moshipangelo shaNandjokwe itava ka kala vali momhumbwe yeembelewa eshi paife va tungilwa eembelewa dipe kehangano loPupkewitz Foundation.

Eembelewa oda patululwa Etine kuminista wouhaku nonghalonawa Dr Kalumbi Shangula noda tungwa kongushu yoshimaliwa sheemiliona N$3. Oshipangelo shaNandjokwe osho shimwe sha didilikwa shi na omatungo a kulupa oo a tungwa manga Namibia inali manguluka.

Moshipopiwa shaye minista Shangula okwa ti eembelewa dipe ode uya pefimbo liwa shaashi ovanailonga moshipangelo ove li momhumbwe yeembelewa dokulongela eshi hava kala tava longifa eenduda deeshaala. Minista okwa ti oshipangelo shaNandjokwe osho shimwe sha kala tashi dana onghandangala okudja pefimbo liita eshi sha kala nokuyandja omayakulo ouhaku noshoyo okudeula ovapangi neendokotola.

“Osha fimana ngeenge oshipangelo shaNandjokwe tashi kale shi na omatungo noikwafifo opo shi dule okutwikila okuyandja omayakulo ouhaku noshoyo okuyandja omadeulo kovanafikola tave lihongele oupangi noundotokola.

Shangula okwa ti ouministeli wouhaku otau twikile nokuyandjaneka oikwafifo noshoyo okutungulula eeshaala koipangelo edi da kulupa opo ovanailonga va dule okulonga noupu.

“Ouministeli otau kwashipaleke kutya otau kala nokukonga omakwafo komahangano a yooloka nelalakano lokukandula po omashongo a taalelwa koipangelo noupangelo vashona,” Shangula ta ti.

Onghee okwa indila omahangano a yooloka opo a twikile nokuyambidida oshikondo shouhaku, nokushakenaka epangelo ondjilakati.

Omunambelewawiliki wehangano Pupkewitz Foundation, Meryl Barry okwa ti konima yeedula mbali okwa li a shangelwa omukanda komukulunhuwiliki woshipangelo shaNandjokwe ta pula ekwafo loshimaliwa shokutunga eembelewa dipe shaashi ovanailonga keve na apa tava longele.

Onghee okwa ti naashi osha eta opo ehangano lavo li kale la tungila oshipangelo eembelewa dovailonga vo va dule okukala va longa noupu.

“Oshipangelo shaNandjokwe osho shimwe shi na ondjokonona ya kula monooli sha kala nokuyandja omayakulo ouhaku nokulongifa keendotokola da dja kondje yoilongo. Onghee osha fimana opo oshipangelo shi kalekwe po tashi pitile mokutunga omatungo ape,”’

Okwa weda po ta ti ehangano lavo otali lalakanene okushakeneka epangelo ondjilakati tashi pitile omokuyambidida oikondo ya yooloka.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-11-28  Festus Hamalwa

Share on social media