New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshiwana nashi fimaneke omufyuululwakalo - Mupiya

Oshiwana nashi fimaneke omufyuululwakalo - Mupiya

2022-08-23  Festus Hamalwa

Oshiwana nashi fimaneke omufyuululwakalo - Mupiya

Ohamba yelelo lovaNgandjera Johannes Mupiya oya kunghilila oshiwana opo shi kale tashi fimaneke omifyuululwakalo momaumbo noshoyo oku likaleka kokule nokulonga oimbuluma.

Onghee okwa ti osha fimana ngeenge oshiwana tashi landula eenghulunghedi eenghedi nomifyuululwakalo davo opo ovanhu va kale va fimanekafana.

Edi okwe dipopya Olomakaya pefimbo a ninga omutumba navakwashiwana momukunda Opyamukuyu moshikandjo Omuthitu moshitukulwa Omusati.

Ohamba ya ninga omutumba nelalakano lokuyandja ouyelele nehongo kombinga yefimano lomufyuululwakalo, okuyandja ekumaido koshiwana hashi longe vali oimbuluma noshoyo ouyelele kombinga ye longifo nai noikolwifa.

Mupiya okwa ti okwe li pyakidila nokutalela po oikandjo aishe i li melelo laNgandjela opo a va kundafane kombinga nghee ve na okukandula po oshikumungu shovanhu hava kondjele omadu, noshoyo okukala oshiwana sha shiva omuleli wavo wopamufyuululwakalo.

Okwa kunghilila ovadali opo va kale tava xungile nomaludalo avo momaumbo kombinga yefimao lomufyuululwakalo shaashi eshi otashi kelele hava kwatwe komhepo yokulonga oimbuluma momidingonoko. 

“Ounona novanyasha ova ninga oihakanwa yokulonga oimbuluma paife eshi hava kala tava denge nokukwata ovanhu onghonga. Onghee otashi kwafele ngeenge fyee ovakulunhu atu popi nomaludalo etu opo va xulife po okulongela ovanhu ominyonena,” Mupiya ta ti. Okwe yelifa ta ti ovanyasha ohava longo oimbuluma shaashi ovakulunhu vavo ova dopa okupopya navo omanga vamwe ohava kala ashike va mwene ngeenge ounona vavo tava ningi omapuko.

Mupiya okwa kunghilila yoo vali oshiwana opo shi xulife po okukala tashi longifa nai oikolwifa nokukala sha xulifa po okuya noilwifo keendingosho shaashi nyika oshiponga ngeenge omunhu a kolwa e na oshilwifo mokati kovanhu.

“Ovakulunhu nava yandje oshihopaenwa shiwa kovanyasha. Ovakulunhu naxulife po okukala tava tokelelwa meenhingo novanyasha unene tuu ovakainhu shaashi oha shi kala osha nyika oshiponga ngeenge omukainhu a kolwa e li meenhingo novalumenhu,” ta ti.

Okwa ti oshiwana shi xulife po okuvaka po oimuna ya vakwao shaashi ku keshi omunhu ta ka lopotwa a vaka oshimuna ota ka pewa ehandukilo lopamufyuululwakalo.

Okwa kunghilila yoo vali oovene vomikunda opo va xulife po okukala tava kondjele omadu noshiwana ile omadu oo e li keengamba domikunda davo.

“Oovene vomikunda nava kale tava longo payuuki ngeenge tava ya kula oshiwana. Ovanamikunda aveshe nava pewe eyakulo li fike pamwe ngeenge tava lande omadu,” Mupiya ta ti. Okwa weda po ta ti oshiwana nashi kale shina ekwatafano liwa novashiinda shavo noshoyo okuxulifa po okukala tashi tu kafana keendingosho. “Ovanhu nava kale tava tu mu ounona vavo komitumba edi tadi ka ningwa koikandjo ya yooloka opo ve uye okupewa ouyelele noshoyo okukala va shiva ohamba yavo,” Mupipya ta ti.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-08-23  Festus Hamalwa

Share on social media