New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshiwana nashi shakeneke epangelo ondjilakati - Nghipondoka

Oshiwana nashi shakeneke epangelo ondjilakati - Nghipondoka

2023-02-01  Festus Hamalwa

Oshiwana nashi shakeneke epangelo ondjilakati - Nghipondoka

Minisita wehongo Anna Nghipondoka okwa indila oshiwana opo shi kale tashi sha keneka epangelo ondjilakati tashi pitile mokuyambidida oshikondo shehongo noikwafifo. 

Okwa ti eefikola dihapu oda taalela omashongo oikwafifo ngaashi oipundi, oitaafula, eengulufikola noshoyo tuu onghee osha fimana opo oshiwana shi kale tashi yandje oikwafifo keefikola dili momhumbwe. 

Edi minista okwe di popya Omaandaxa pefimbo kwa li ta tambula ko omatalashe 1003 a yandjwa kehangano loNamport kofikola Tjimuhiva Combined School. Omataleshe a yandjwa oku li pongushu yoshimaliwa N$317,000-00 nota ka longifwa kovanafikola ve li momuhandjofikola. 

Ofikola Tjimuhiva Combined School oili momukunda Omakange moshitukulwa shaMusati noina ovanafikola 1214 omanga ovanafikola 877 ove li momuhandjofikola. O v a n a f i k o l a v e l i momuhandjofikola pofikola opo ova kala va taalela eshongo linene lomatalashe eshi vamwe kwa li hava nangala pedu omanga vamwe ohava nangala keembete kuhe na omatalashe. Moshipopiwa shaye Nghipondoka okwa ti omatalashe a yandjwa ota ka eta elunduluko kovanafikola eshi ovanafikola ava hava di komakule tava ka kala hava di momuhandjo onghee eshi otashi tuu ovanafikola omukumo opo ve li honge nondjungu. 

“Ngeenge ofikola oina oikwafifohongo ya wana eshi otashi eta ovahongifikola opo va kale tava hongo noupu noshoyo oidjemo iwa kovanafikola va kale va pitwa nawa,” ta ti. 

M o s h i p o p i w a shaye omunambelewa a dja koNamport Elias Mwenyo okwa ti keshe okaana okaNamibia oka pumbwa okukala a kadi momudingonoko muwa w o f i k o l a noshoyo okukala ke na oikwafifohongo. Onghee okwa ti naashi osho sha eta opo Namport a kale yambidida ofikola ei opo ovanafikola va kale tava nangala keembete ku na omatalashe. Okwa yelifa ta ti eshi ka shishi oshikando shotete Namport ta yambidida eefikola shaashi ehangano lavo ola kala nokuyambidida eefikola dihapu moitukulwa aishe moshilongo. 

“Namport ota lalakanene okushakeneka e p a n g e l o o n d j i l a k a t i t a s h i p i t i l e mokuyambidida oshikondo shehongo,” Mwenyo ta ti. 

Omukulunhufikola pofikola Tjimuhiva Combined School Heinrich Lazarus okwa ti ovanafikola vahapu otava kala vena omhito yoku ya momuhandjofikola shaashi paife ofikola oya pewa omatalashe a wana. 

fhmalawa@nepc.com.na 


2023-02-01  Festus Hamalwa

Share on social media