New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Oshiwana shovayelele itashi ka landifila vali peendingosho

Oshiwana shovayelele itashi ka landifila vali peendingosho

2021-12-08  Festus Hamalwa

Oshiwana shovayelele itashi ka landifila vali peendingosho
Top of a Page

Oshiwana shovayelele shopomudingonoko Omakange itashi ka landifila vali oihongomwa yavo peendingosho eshi sha tungilwa endiki opo tava kala tava landifile nokulongela oihongomwa yavo yOshiwambo.

Oshiwana shovayelele osha tungilwa endiki kofamili yaHamukwaya, ya dja pomukunda Omakange eshi ya didilika ovayelele va kala ve li momhumbwe yonhele yokulandifila oihongomwa yavo. Ovayelele vamwe hava landifile popate hava kala ve li momutenya va kuminina ounona, omanga vamwe ohava ende tava landifa pomandiki omangeshefelo.

Omudingonoko waMakange oo umwe wa didilikwa u na oshiwana shovayelele shihapu sha fimaneka omufyuululwakalo eshi hashi kala tashi hongo oinima yomufyuululwakalo.

Ohava hongo oinima ngaashi omaholo, omatiti, omalima, eemwiya, oimbale nosho tuu oihongomwa ihapu ya yooloka yomufyuululwakalo.

Endiki ola tungwa li li popepi nopate yaMakange opo ovanhu ngeenge tava ende po va kanghame vo va lande oihongomwa yovalele.

 Paife ovayelele otava kala tava longo nokulandifa oihongomwa yavo noupu shaashi ova mona onhele opo tava kala. Shemunyenge Taleiko Hamukwaya oye umwe womovakwapata a kala nokulonga noudinini opo va dule okutungila ovayelele endiki, nokwa hokolola ta ti okwa kala a lushe a mono ovayelele tava longo oihongomwa yavo ihapu ashike ohava kala ha vemulombwele kutya ova pumbwa onhele opo tava kala tava landifile nokukala tava hongele oinima yavo.

Hamukwaya okwa ti onhele oya tungwa muna oilongifo yokukala tai longifwa kovanhu.

“Paife otava kala tava mono ovalandi vahapu shaashi endiki  ola tungwa ili popepi nopate,” Hamukwaya ta ti.

Okwa ti elalakano okuyambidida ovayelele opo va dule okukala tava longo oshimaliwa shavo  sho kulanda oikulya meumbo nosho tuu oipumbiwa ikwao yomeumbo.

“Oshimaliwa eshi twa longifa okutunga endiki eli otwe shiongela noudenge vange veli vahetatu opo tu dule okutunga endiku eli,” Hamukwaya ta ti.

Okwa ti oshiwana na shi kale tashi lande oinima yoihongomwa yomifyuululwakalo ya longwa kovanhu ovaNamibia shaashi eshi otashi xwaxwameke eengeshefa dovanhu okukala da xuma komesho. “Ngeenge ohatu lande oihongomwa yovaNamibia eshi otashi yandje ohokwe kovanhu opo va dule okukala tava twikile nokulonga nodjungu,” Hamukwaya ta ti.

Okwa weda po ta ti oshiwana shoveyele osha pumbwa omakwafo natango ngaashi oilongifo.

Moshipopiwa shaye Ohamba yovakwaludhi Liisa Nandjala Taapopi okwa ti okwa pandula Hamukwaya pamwe neendenge daye eshi va tungila oshiwana shoyelele endiki loihongomwa yomifyuululwakalo.

Okwa kunghulila ovayelele opo va kale tava longo nelitulemo nokukala tava tonatele endiki li kale mefiloshisho liwa.

“Longifeni oshimaliwa sheni moinima ya fimana ndele ha kukala ta mu lande omalodu shaashi omalodu ota teya po oukolele weni,” Taapopi ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2021-12-08  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page