New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oulunga woimuna walulila oshiwana mOmusati

Oulunga woimuna walulila oshiwana mOmusati

2022-04-04  Festus Hamalwa

Oulunga woimuna walulila oshiwana mOmusati

Oshiwana mOshitukulwa shaMusati osha lululilwa koulunga woimuna eshi oikombo neengobe da ninga eendja doolyamupombo.

Edi oda popiwa komukonakoni woimbuluma wopolifi moshitukulwa shaMusati Simaho Malakiya. Simaho okwa kunghulila oshiwana opo shi kale tashi tonatele oimuna ya sho efimbo keshe shaashi paife okwa didilikwa ovanhu ve hole okushinga po oimuna yovanhu vehe na epitikilo.

Okwa kunghulila oshiwana opo shi kale tashi lopotele opolifi pefimbo ngeenge sha mono ovanhu tava shingi po oufita woimuna wovanhu ile ovanhu ava ve hole okula vai dilila oimuna yovanhu oule womafiku mahapu.

Okwa weda po ta ti kukeshe ou taka hangika noimuna yovanhu ota kwatwa po shaashi osha nyika oumbudi.

Momukunda Okapika omwa kwatwa omulumenhu weedula 29 eshi vati a vaka po oikombo yoindume omuwoi koshuunda sha mushiinda shaye ndele tei twala moAngola.

Oikombo aishe kwa li ya vakwa po oya monika konima eshi kwa li yeli tuwa kovakwashiwana vopomudingonoko opo.

Omafiku 27 Maalista momukunda Okapika B moshikandjohoololo shaRuacana omwa lopotwa oshibofa shoikombo 15 ya vakwatwa po eshi ya shingwa po kumufekelwa ina shivika.

Oikombo ya shingwa po ina i monika natango noili pongushu yoshimaliwa N$22500.

Omakonakono opolifi otaa twikile moibofa aishe yoimuna.

- fhmalwa@nepc.com.na


2022-04-04  Festus Hamalwa

Share on social media