New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ouministeli wa tumbaleka omupangi a longa nawa pefimbo loCOVID-19

Ouministeli wa tumbaleka omupangi a longa nawa pefimbo loCOVID-19

2021-06-02  Staff Reporter

Ouministeli wa tumbaleka omupangi a longa nawa pefimbo loCOVID-19

Lasarus Hakwaake

Sofia Ndawana Hamwele omupangi moshipangelo Eenhana moshitukulwa Ohangwena okwa pewa epapa okudja kombelewa yakula youhaku yopashiwana omolwokulonga nondjungu oshoyo okulonga noudiinini. Sofia ota longele konhele yamatunhilo oCOVID-19 moshipangelo Eenhana.

Noitya yaye mwene okwati, “monghalamwenyo alushe ihashi kala shipu okukala pokati kovakulunhu voye nokutala nghee to endifa oilonnga.  Oshi udifa nawa unene ngeenge wa dimbulukwa omolwoilonga to longo moshiwana. Inashi ulikila nge ashike nghee ovanhu va hafela oilonga yange, ashike osha hapupalifange yoo omukumo mokulonga nawa oshilonga shange onga omupangi. Okwa li sha kumwifa nge shaashi osho oshikando shotete ovanhu tava konenene nokudidilika oilonga oipondoli nde i longa. Ohandi kendabala alushe okulonga nda mana mo meenghalelo adishe, nohandi mono nda wanenwa nondi na ehafo linene ngeenge nda yakula nawa omunhu ile nda eta elunduluko monghalamwenyo yomunhu. Eshi ohashi hapupalifa ohole yange yokuhola eifano loupangi. Ngeenge owa kala u hole eshi to ningi, oho kala alushe nomukumo, we likolelela, omupenda, u yadi ehafo, ombili, nonheni, aishe ei ohai ningi ombinga yeyakulo loye, osho Sofia a ti.” 

Okwa udanekela epapa eli ovakulunhu vaye moilonga Julia Abraham and Wendy Musaliba ovo va kala nokumutwa omukumo nokutala nghee ta longo oilonga, nokwa indila ovanhu aveshe opo vaye vaka tunilwe koCOVID-19 opo ku xwepopaleke onghalo yoku kwatwa komukifi woCOVID-19. 


2021-06-02  Staff Reporter

Share on social media