New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oumutwe 44 000 wa ngudumana keembelewa

Oumutwe 44 000 wa ngudumana keembelewa

2023-09-08  Festus Hamalwa

Oumutwe 44 000 wa ngudumana keembelewa

ONGWEDIVA - Omunambelewawilliki mouministeli woikwameni neameno lokeengamba, Collens  Muleke okwa ti omwaalu wa hanga po44 000 woumutwe woufemba ove li keembelewa doikwameni molwaashi 

Inava ka talwako koovene vavo pefimbo.

Okwa ti eshi oshi li eshongo linene la taalelwa koministeli yavo.

Okwa ti ouministeli owa longifa oshimaliwa shihapu okulonga oumutwe ashike inava ka talwa ko fiyo opaife.

“Oshimaliwa sha longifwa okulonga oumutwe okwa li tashi dulu okulongifwa nande okutunga ombelewa yoikwameni ile okuyambidida ovanhu tava dengwa koluhepo,” ta ti.

Meenghundafana davo va ninga naKundana Etine, Muleke okwa hokolola ta ti unene tuu oitukulwa yomonooli oyo imwe ya didilikwa i na omwaalu woumutwe vahapu ve li keembelewa.

Muleke okwa ti ombelewa yaye oya didilika eshongo loshimaliwa sholefa osho unene oshietifi shovanhu tava ende nakashona okukatala omaufemba avo keembelewa.

“Ovanhu vamwe ohava di komikunda di li komakule. Onghee ihava kala ve na oshimaliwa sholefa shokushuna keembelewa va ka tale ko oumutwe wavo,” Muleke ta ti.

Onghee okwa ti ouministeli wavo otau ka longela kumwe neembelewa dookansela noshoyo oshiwana opo va kandule po omukundu woumutwe vahapu ve li keembelewa ina va kufwa ko.

“Omunhu ngeenge okwa fanekwa okamutwe koRundu ashike oha di kOkahao okwa manguluka okushivifila ombelewa keshe yoikwameni i li popepi naye opo okamutwe kaye ka tumwe ponhele opo e li,”Muleke ta ti.

Onghee okwa ti otashi kwata omafiku avali ile atatu opo omunhu a dule okumona okamutwe konima ngeenge oka tumwa.

Okwa ti ouministeli woikwameni otau lalakanene okuyakula nawa oshiwana  ngeenge tashi i keembelewa doikwameni.

Lopokati opo, Muleke okwa weda opo ta ti oministeli yavo oya didilika yoo ovanhu kave hole okushangifa ounona wavo eedjapo domadalo 


2023-09-08  Festus Hamalwa

Share on social media