New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ounona ve na oulema woshipa ohava anyenwa omakwafo – Kambambi

Ounona ve na oulema woshipa ohava anyenwa omakwafo – Kambambi

2021-07-02  Festus Hamalwa

Ounona ve na oulema woshipa ohava anyenwa omakwafo – Kambambi

Ounona ava va dalwa noshipa shoulema vokonooli okwa didilikwa ihava pitikwa opo ve lishangife opo va kale tava mono oshimaliwa eshi hashi di kepangelo.

Meenghundafana a ninga naKundana omupedupresidende mehangano loNamibia Albino Association lovanhu ve na oulema Valde Kambambi okwa hokolola ta ti ounona vahapu ava ve na oulema woshipa ngeenge tava i keembelewa dokonooli ngaashi ombelewa yaNgwediva nombelewa yaNiipa ihava pewa efooloma odo hadi pewa ounona ava ve na oulema woshipa opo va mone oshimaliwa.

Kambambi okwa yelifa ta ti unene tuu ombelewa yaNgwediva nokOniipa odo dimwe da dilikwa di na ovanambelwa vamwe hava anyene ounona efooloma edi hadi udifwa opo okaana keshe ka kale taka mono oshimaliwa okudilila kepangelo.

“Alushe ngeenge ovakulunhu tava twala ounona vavo ava ve na oulema woshipa keembelewa doukashikekookanhu ohava lombwelwa kutya vati kape na omadidiliko aa tama ulike kutya okaana okalema. Onghee onda kala nokumona omanyenyeto e li kombinga younona hava anyenwa okupewa efooloma,” Kambambi ta ti.

Okwa ti oshi li eshongo linene ngeenge okaana ke na oulema woshipa ndele ihaka mono oshimaliwa shokulikwafela shaashi ounona ava ohava pumbwa oshimaliwa yo kulande oikwafifo ngaashi omaadi mokuvava koshipa nokulanda omakende omutenya nomambale.

Lovisa Ithindi omukalimo mOnethindi moshitukulwa shaShikoto nokwa ya meenghundafana naKundana oshivike eshi, omo ta hokolola nghee a udifwa nayi komunambelewa umwe kombelwa yokOniipa ta ti kutya okwa li a twala okaana kaye ke na odula neemwedi hetatu opo ka ka shangwe ka kale nako taka mono oshimaliwa eshi hashi pewa ounona aveshe oku dilila kepangelo.

Okwa hokololela Kundana ta ti okaana kaye oka anyenwa ofooloma opo ka kale taka mono oshimaliwa.

“Omunambelewa okwa pula nge ta ti oshike tashi ulike kutya okaana kange okalema. Onda kwena efiku olo shaashi omunambelewa okwa anya okukwafela okaana kange. Onghee onda lombwelwa kutya vati ita kwafelenge shaashi ke wete oulema wokaana kange,” Ithindi ta ti.

Meenghundafana a ninga naKundana omupopiliko mouministeli woukashikekookanhu nonghalonawa yokaana Lukas Haufiku okwa hokolola ta ti okaana keshe ke li Okanamibia ke na oulema woshipa oka pitikwa okukala taka mono oshimaliwa okudilila kepangelo ngaashi naanaa ounona aveshe ava vena oulema woshipa ve li hava pewa nale kepangelo.

Haufiku okwa ti omakonaakono otaa twikile kombinga yoshikumungu eshi.


2021-07-02  Festus Hamalwa

Share on social media