New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Outapi otau opaleke omeya ga longithwa

Outapi otau opaleke omeya ga longithwa

2019-07-25  Loide Jason

Outapi otau opaleke omeya ga longithwa

WINDHOEK – Elelo lyondoolopa yOutapi osho olye ya po nuutekenika gwokuopaleka omeya ga longa nale noku ga tekelitha iimeno. 

Ondoolopa ndjino nokuli oye yap o noshikunino shoka tashi tekelwa nomeya ngoka ga kala taga kunguluka mondoolopa.

Mondoolopa ndjoka omwa kala mu na oopomba dhomeya ga nyata ngoka ga li haga kunguluka momapandaanda unene ngoka kaage li pambelewa ihe ngashingeyi mbaka oya manga uukuni kumwe nomahangano giilongo yi ili opo ya wape okufika omeya ngaka ee taye ga potokonona sigo oompoka ya tameke okulongitha omeya ngoka moshikunino.

 Omunambelewa Herman Neumbo ngoka e lile po uundjolowele womudhingoloko mondoolopa ndjoka okwa hokolola kutya oku li u uvite uuntsa  sho ha ipalutha niihape mbyoka ha landa moshikunino shoka ngashingeyi sha lukilwa elenga eenene lyambalantu Tatekulu Oswin Mukulu.

Neumbo okwa ti kutya iihape mbyoka okwa mona kutya oya yela nawa noyi na uundjolowele.
Okwa ti Namibia oshilongo sha kukuta no kasha na oonzo dhomeya dha gwana okutekela iimeno mbyoka ya pumbiwa mokugandja iitungithi yomalutu, onkene elelo lyondoolopa olya tokola okulongulula omeya ngoka opo ga vule okutekela iimeno mbyoka.

“Oshikunino shika ohashi tekelwa nomeya okuzilila momagumbo, ga telekululwa noga dhindwa nawa keshina,” osho a hokolola ngaaka.

 Okwa ti kutya omeya ngaka oga kwashipalekwa kutya kage na nande ombakiteli yasha  na itaga eta nande uupyakadhi miilikolomwa mbyoka tayi longwa moshikunino moka.

Neumbo okwa kunkilile aakalimo mondoolopa oyo tuu ndjoka kutya  opo ya kale ya gamenwa inaya enda po nande pomudhingoloko gwoshikunino shoka nelalakano lyokushiningila omuyonena.

“Alikana ino ikuthila  iilikolwa  ngoye mwene, pula ekwatho kaaniilonga yomoshikunino ngele wahala iilikolomwa . Lombwela aanona opo yaa dhane nasha shi li moshikunino, ngaashi omukalondjigilile, yoga  aluhe iikwamboga omanga inayi liwa,” osho omunanmbelewa guundjolowele a hokolola ngaaka. 

Okwa ti kutya oshikunino shika ohashi longo omatama, oonyanga, oondungu oozizi, omapungu, omakanuwa noshowo omanyawa.


2019-07-25  Loide Jason

Tags: Omusati
Share on social media