New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovahona vaEdgars, Jet, naCNA va patana kutya otava mbangolota

Ovahona vaEdgars, Jet, naCNA va patana kutya otava mbangolota

2018-12-21  Staff Reporter

Ovahona vaEdgars, Jet, naCNA va patana kutya otava mbangolota

Omunambelewa omukulunhu mehangano loEdcon Grant Pattison okwa ekela shi omapopyo kutya ehangano laye otali hale okumbangolota nokwa dilaadilwa opo eefitola adishe 1300 di pate.  


Eshi osha landula olopota ya ningwa koshikundaneki sho Sunday Times kutya oovene vomahangano oEdcon oo e na omidi moSouth African ngaashi Edgars, CNA, naJet otaa ka hengumunwa po.
Eshi ngeno otashi eta opo ovanhu ve li po40,000 ve na eepoosa tadi kalelele naavo hava kutwa pokafimbo veli 100,000 va kanife oilonga. 


Ehangano vati ola li tali pula oovene vomatungo opo li ye ‘mokafudo’ koule womido mbali ina li futa orende loo li pe oovene vomatungo oipambuliko mehangano ponhele yokufuta. 


Eshi a nyola ko Twitter, Pattison okwa ti Edcon oku li popepi noku wanifa po eenghendabala domaxupilo noku fya oshisho kutya ehangano ola shuna pondodo opo la kala nale pashimaliwa. Ye ta tangunine oSunday Time molwa ehokolola olo “tali pukifa noloipupulu”. 


“Ponhele yokukundaneka kutya Edcon ota longo noudiinini opo a shune pondodo opo a li nale, oSunday Times oye li pyakidila nokunyola omahokololo oo taa hanauna,,” Pattison ta ti. 
“Ovanhu vamwe ova fa hava kala ve udite nawa ngeenge vakwao tava kanifa oilonga. Kandi udite naanaa kutya ova hala oku eta po shike.”


Ta ti Edcon ita dulu okutya ko sha mhanga keengundafana omanga ina di ya pexulilo.
“Oku ya po nomadilaadilo a puka nokunyola omitotolombo ita ku kwafele sha ashike otaku te ya oi ehangano.” 
Ehangano loEdcon olo la kala moSouth Africa oule womido 90 owa taalelwa komukundu wokuha wanifa po eemhumbwe dovalandi nokeengunga dihapu odo pexulilo lo2016 da li peebiliona R24.7.
Omalandifo a vo okwa ya pedu neepelesenda 9.4% pokati kaKotoba na Deseba 2917. Ashike omalandifo okwa xwepopala, Pattison ta ti. 


2018-12-21  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media