New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovakulupeelela ve limangeleka

Ovakulupeelela ve limangeleka

2022-01-11  Festus Hamalwa

Ovakulupeelela ve limangeleka
Top of a Page

Ovakulupe vavali ve li moukulupe womutoko ova kwatelwa momuvalu wovanhu ovo ve limangeleka mexuliloshivike moshitukulwa shaHangwena nomOshikoto.

Otaku hokololwa e limangelekela nodalate momuti u li mepya Osoondaxa efimbo lokonguloshi lwopotundi 20h00 momukunda Onandjamba, omanga omukulupe mukwao womido 91 naye e limangeleka Olomakaya efimbo longula nongodi monduda yaye yokunangala momukunda Epoli moshitukulwa shaHangwena.

Ovakulupe ava ovo Kristof Frans (99) omukalimo womomukunda Onandjaba mOmusati, Hendrina Ndayola Mwahaluka (91) womomukunda Epoli mOshikoto.

Lwopokati opo opa lopotwa yoo ovalumenhu vavali ve limangeleka. Umwe oku na omido 47 e limangeleka Omaandaxa efimbo longula lwopotundi 06h00 momuti u li mepya lambulavo momukunda Okatundu moshitukulwa shaShikoto, namukwao 55 naye okwe limangelekela momuti u li mepya lambulavo efimbo longula momukunda Oshikwiyu moshitukulwa shaHangwena.

Oonakufya ova tongolwa ovo Gabriel Taapopi Hamunyela womomukunda Okatope, naFestus Haitula womomukunda Oshikwiyu.

Opolifi oya ti kape na omikanda da fiwa po koonakufya tadi yandje ouyelele kombinga yomafyo avo.

Omakonakono opolifi otaa twikile.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaHangwena Kaume Itumba okwa kunghulila oshiwana opo shi kale tashi ka konga omakwafo kovaxungimwenyo ile kovafitaongalo ngeenge tashi hepekwa koupyakadi wopamadilaadilo shaashi okuli xufa omwenyo ka shishi etokolo lomondjila.

Okwa weda po ta ti oshiwana nashi kale tashi tonatele ovakulupe momaumbo shaashi okwa didilikwa ovakulupe va ninga oihakanwa yokulimangeleka unene tuu koitukulwa yokoonoli.

– fhamalwa@nepc.com.na


2022-01-11  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page