New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovakwaita vetanga leameno va hangika noipakete yodungo ya indikwa

Ovakwaita vetanga leameno va hangika noipakete yodungo ya indikwa

2023-06-07  Festus Hamalwa

Ovakwaita vetanga leameno va hangika noipakete yodungo ya indikwa

Ovalumenhu vavali nomukainhu umwe hava longele etanga leameno ova holoka momhangu yaTsumeb Omaandaxa konima eshi kwa li va kwatwa po molwaashi va hangika noinima ngaashi oipakete yomakaya nomalodu ouwisiki meeloli do-NDF. 

Ovafekelwa aveshe ove lifutila mo modolongo noimaliwa ya yooloka she likwatelela koinima ei va hangika nayo. 

Omufekelwa a hangika noinima yongushu N$47 900.00 okwe lifutila mo modolongo noshimaliwa N$20 000, omufekelwa okwa hangika noinima yongushu yoN$87 200 okwe lifutila mo noshimaliwa N$15 000 omufekelwa womukainhu a hangika noinima yongushu N$4 100 okwe li futila mo N$4000. 

Ovafekelwa ova kwatwa po mexuliloshivike konima eshi eeloli mbali odo kwa li tava shingi da ningilwa omapekapeko peinda lopolifi pOshivelo. 

Omukulunhu wopolifi moshitukulwa shaShikoto Komufala Teopoline Kalompo-Nashikaku okwa hokolola ta ti omufekelwa keshe okwa hangika noinima i li kedina laye mololi. 

Okwa yelifa ta ti opolifi itai ka fiya emanya la londa kulikwao kombinga yovanhu tava umbata oinima oyo inai pitikwa. 

Onghee okwa ti opolifi otai twikile nokukala ya ningila oyeendifo omapekapeko peinda poshivelo. 

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-06-07  Festus Hamalwa

Share on social media