New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovaleli melelo lodoolopa yOranjemund va anifilwa moilonga

Ovaleli melelo lodoolopa yOranjemund va anifilwa moilonga

2019-02-15  Tuulikki Abraham

Ovaleli melelo lodoolopa yOranjemund va anifilwa moilonga

Oranjemund – Ovaleli melelo lodoolopa yOranjemund ova anifilwa moilonga Omaandaha oshivike eshi, 11 Febuluali 2019, pefimbo lomutumba wavo wowina omo ve lihoolola noku anifilwa moilonga yavo kuMagistrate Adelinu Hailonga.

Kansela Henry Edward Coetzee woSwapo Party oye natango a hoolululwa a kale Mayola wodoolopa yOranjemund, opoosa oyo a kala nayo okudja modula 2012, eshi elelo lodoolopa yOranjemund la hoololwa oshikando shotete.  Coetzee ota tumbalekwa mouleli waye eshi nokwa kala nokukwatela komesho eenghundafana odo da eta fiyo opo odoolopa i dje mo momake elelo momina yaNamdeb, nokukala tai wilikwa kelelo lodoolopa, ngaashi eedoloopa dikwao moshilongo.
 Omukalo wokupula ovanhu ediminino lokuya modoolopa, owa kufwa po, omukalo oo wakala po okudja nghene odoolopa ya totwa po modula 1936.

KanselaLeena Vaille woSwapo, oye a hoololwa Omupedumayola, a ya ponhele yanakufya Martha Xungileni Ntinda, oo a mana oweenda waye muDesemba 2018. Toivo Auala woSwapo okwa shuna ponhele yaye onga omunashipundi wokakomitiye kewilikongundu.


2019-02-15  Tuulikki Abraham

Tags: Khomas
Share on social media