New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovalumenhu tava pewa ehongo nghee ve na okuxulifa po okulonga oushada

Ovalumenhu tava pewa ehongo nghee ve na okuxulifa po okulonga oushada

2021-04-29  Festus Hamalwa

Ovalumenhu tava pewa ehongo nghee ve na okuxulifa po okulonga oushada

Ovalumenhu moshitukulwa shaHangwena onghee tava twikile nokupewa ehongo l ili kombinga yokukeelela ovalumenhu opo va xulife po okulonga oilonga yominyonena. Omutumba owa ningwa momukunda Onambutu moshikandjohoololo shEenhana, moshitukulwa shaHangwena.

Omutumba okwa li u li koshi yoshipalanyole ‘Omulumenhu Nelunduluko’.

Elalakano lomutumba okukundafana nokulonga ovalumenhu nghee ve na oku liumbata unene tuu ngeenge ve li novakainhu momaumbo.

Shikwao vali omutumba ou otau lalakenene okuxulifa po omadipayafano mokati koomeme novalumenhu.

Meenghundafana a ninga naKundana omukwatelikomesho noku li omutoti po womutumba ou Nestory Moses okwa hokolola ta ti ovalumenhu ohava holoka momwaalu muhapu opo va topolafanene omayele taa tungu.

“Ovalumenhu ohatu longo oilonga ii neenghono ngaashi okudipayafana, okuvaka po oinima yovanhu nosho tuu. Onghee eshi oshe tu pa omanenedilaadilo opo tu tote po omutumba ou wedina Omulumenhu Nelunduluko, shaashi otwa hala ovalumenhu vaha longe vali oilonga yoikulumuna,” Moses ta ti.

Eshi oshi li oshikando oshititatu omutumba ou tau ningwa moshitukulwa shaHangwena. Omutumba ou okwa li wa ningwa vali tete komukunda Okakwa, nolutivali okomukunda Ongenga moshitukulwa shaHangwena.

Moshipopiwa shaye a popya komutumba wovalumenhu Inspector Kaume Itumba okwa pandula ovalumenhu eshi tava twikile okuholoka komutumba momwaalu muhapu.

“Ovalumenhu vakwetu natu xulifei po okulonga oilonga youshada, ngeenge otwe lihange tu li moudjuu natu kongeni omukalo ou atu dulu okukandulwa po oudjuu, ndele haku longela tuu nande ovanhu omunyonena,” Itumba ta ti.

Omutumba okwa li mu na yoo vali omufita wongeleka yaAngelikana  Petrus Kashiinge, kansela woshikandjohololo shEenhana Olivia Takatu Hanghuwo, Asser Sheefeni a dja kombelewa woumiisteli woukashikekookanhu naSergeant Andreas Nghiyolwa. Aveshe ovo okwa li tava yandje ehongo kovalumenhu komutumba.

Omufitawiliki Kashiinge okwa denga omufindo ta ti osha fimana ngeene ovalumenhu tava fiki peendjovo daKalunga shaashi eshi osho omukalo uwa tau kufa ovalumenhu omhepo yokulonga oushada. Yee ta yelifa ta ti kasha na elao okukala hatu longele ovanhu oilonga yominyonena.


2021-04-29  Festus Hamalwa

Share on social media