New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovamuthiya va lulilwa kedimba needi doketoto lamuni

Ovamuthiya va lulilwa kedimba needi doketoto lamuni

2023-02-02  Festus Hamalwa

Ovamuthiya va lulilwa kedimba needi doketoto lamuni

Ovakwashiwana vomomukunda Omadhiya moshitukulwa shaShikoto otava ti ove li moixuna yedimba needi doketoto lodoolopa yaMuthiya oyo ya tula etoto loimbodi popepi nomaumbo avo. 

Tava ti ova kala monghalo oyo oku dja mo2016 eshi etoto la tulwa po. Ta va ti onghalo yavo youndjolowele oi li moshiponga shaashi omaumbo avo okwa uvilwa keedi tadi di ketoto dayu ka koilya yavo noshoyo omwifi ngeenge muni ta xwike oimbodi. Loide Simon mwene wekove omu mwa tulwa onhele yoimbodi okwa hokolola ta ti muni okwa ninga epuko la kula eshi a tula onhele yoimbodi me kove laye ashike muni ine mu pula tete epitikilo lokutula onhele yoimbodi mekove laye. 

“Muni okwa dopa yoo vali okupula mwene womukunda tete manga ina tula onhele yoimbodi mekove lange. Ka shili payuuki, muni okwa dina ovanhu shaashi okwa li e na okukala a pula nge tete,” ta ti. Okwa ti omudo 2016 eshi onhele oyo ya totwa po ka kwa li ina oluumbo lodalate osho sha eta opo a kanife eengobe daye heyali da fya eshi da lya eenailona. 

“Konima eshi nda kanifa eengobe dange muni ke na eshi a ninga po. Onda kala handi pula opo eengobe dange di kale da futwa ashike ina ndi mona ekwafo la sha,” Simon ta hokolola. Maria Gabriel ha landifa okapana poundingosho ve li momukunda wavo okwa hokolola ta ti ongeshefa yaye oya shuna pedu. 

“Ovanhu paife ova tonda okapana kange shaashi vati ohaka kala ke na eedi. Otwa lulilwa konhele yoimbodi i li popepi nomaumbo etu. Muni okwa li e na okukala a twala onhele ei kokule novanhu,” Gabriel ta ti. 

Omulumenhu umwe e na ondingosho yaye yotombo okwa hokolola ta ti otombo yaye kai na vali ovalandi shaashi omahalasha otombo ohaa wilwa ke eedi. 

Eshi a kwatafana naKundana mayola wodoolopa yaMuthiya Johannes Ndeutepo okwa ti onhele yoimbodi ita i di po ponhele opo ya tulwa shaashi eshi otashi pula efimbo lile. Ndeutepo okwa yelifa ta ti muni otaka futa omaumbo atano e li popepi nonhele yoimbodi a dule oku temmbuka po. 

Okwa ti elalakano lokufuta oshimaliwa, opo va ka konge eenhele di li xwepo, di li kokule monhele yoimbodi. Ovakwashiwana ova lombwela Kundana tava ti kavena oupyakadi noku tembuka ngeenge muni oteva futu pauyuki, ina va hala ashike oku nyokomwa. 

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-02-02  Festus Hamalwa

Share on social media