New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovamwaina ve litwala komhangu molwonhele

Ovamwaina ve litwala komhangu molwonhele

2023-05-30  Taimi Haihambo

Ovamwaina ve litwala komhangu molwonhele

ONGWEDIVA - Omukalimo womomukunda Endola moshitukulwa shaHangwena, Jona Shiweda, ota ti vati okwa kengelelwa kumumwaina Wilbard Martin konima eshi vati a landifa po edu laye.

Ashike Martin okwe likala oshinima eshi. Okwa popya kutya ye ina kufa nande omunhu onhele, okwa longifa ashike eenghono dopauyuuki. Eshi okwe shi tonga konima eshi a yelifa kutya yee eshi a dja kombada, okwa pewa onhele mepya lavo kuina pefimbo Jona a li hadi naina meumbo meumbo omo tuu omo. Konima yefimbo vati Martin  okwa pewa onhele mepya kuina, natango Shiweda oku li meumbo la ina nomukulukadi waye tava file ina oshisho.  Molwomakuyunguto ofamili oo a ka holoka meumbo, Shiweda okwa ninga omhangela opo a dje mo meumbo laina a ka dike eumbo laye mepya vati. Martin okwa popya kutya vati onhele ei ya pewa Shiweda oyaye. “Shiweda yee mwene oku na onhele yaye i na eembapila i li kumwe kulili, ashike kwinya ina hala ko shaashi oku na shike epya laye lokulima, okwa hala pomunghulo wopate,” Martin ta ti. Molwaashi Shiweda okwe ya okutungila ponhele iheshi yaye, Wilbard okwe mu pula e mu pe oshipambu shi fike pwaashi a kufa ponhele yaye kepya laye eli li na eembapila ndele te shi ningi. “Konima eshi nda pilamena ko Shiweda onhele yange okwe i landifa po, ondi wete ashike eshi taku tiwa nandi kufe ko odalate yange ei kwa li nda tula ponhele ei a pa nge,” Martin ta ti. Okwa tongwa yoo kutya Shiweda vati natango okwa twikila nokulandifa po onhele ei a tunga pomunghulo wopate koimaliwa ya fika N$37 000. Shiweda okwa tumbula kutya vati yee ota landifa edu laxe. Martin okwa popya yoo kutya molwoshiningwanima sha tya ngaha, okwa kufa onghatu opo aye komhangu yopombada a ka lopote oshiningwanima sha tya ngaha. “Komhangu onda pewa ko eembapila opo tu kale hatu holoka komhangu atushe naShiweda, ndele Shiweda iha holoka,” Martin ta ti. Shiweda yee okwa ti komhangu iha holoka ko shaashi yee embapila edi ha etelwa kuWilbard ke shi kutya ohadi kala da hala okutya ngahelipi, yee ke na lela ou ta dulu oku mu fatululila.

 Shiweda yee okwa popya kutya keli mepya laWilbard ndele oku li mepya laDavid womumwaina. “Ame eshi nda tala okaalita aka komatopolo omapya, otaka ulike kutya ame nghi li mepya laMartin, ondi li mepya laDavid,” Shiweda ta ti. Okwa twikila yoo kutya okwa mona ashike oshivike sha dja ko a mbadukilwa kovanambelelwa va dja komhangu yopombada, kutya okwa dopa okuholoka komhangu. Ovanambelewa ova weda po yoo kutya mo 24 yaMei 2023, otave uya tu okuhanauna po eumbo. Shiweda okwa weda po yoo kutya ponhele opo okwe ya po mo2010. Jona natango okwa kala yoo e na eitavelo kutya yee oku li mekove lovadali vaye, onghee ke wete efimano lokuholoka komhangu. Albertina Fotolela ina yaMartin naShiweda, okwa holola enyeme laye koshiningwanima eshi kutya yee keshi uditile ombili eshi Shiweda ta kufwa eumbo laye.


2023-05-30  Taimi Haihambo

Share on social media