New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanadolongo kOnandjaba otava nyenyeta onghalo ihe fi yopanhu 

Ovanadolongo kOnandjaba otava nyenyeta onghalo ihe fi yopanhu 

2022-10-04  Festus Hamalwa

Ovanadolongo kOnandjaba otava nyenyeta onghalo ihe fi yopanhu 

Ovanadolongo ve li pokadolongo koshitaashi shopolifi kOnandjaba otava nyenyeta eshi vati ihava pewa omayakulo opanhu kovapolifi hava longele ponhele opo.

Ova ti ohava kala tava tukwa kovanambelewa vopolifi ngeenge tava pewa oikulya.

Ova hokolola tava ti ihava pewa oikulya ya wana vo otava lile mumwe va fa eembwa.

“Oikulya yetu iha i telekwa nawa. Omafimbo ihatu li shaashi oikulya ohai kala ina i pya onghee ohatu kala twa tila okuvela momadimo,” Umwe womunadolongo ta
hokolola.

Omunadolongo umwe okwa lombwela Kundana ta ti otava mono oixuna shaashi iha va dulu vali nokunwa omiti davo dokepango shaashi oikulya iha ka kala ya wana.

“Omafimbo amwe ohatu etelwa oikulya kovakwapata vetu okudilila kondje shaashi ohatu pewa ashike oikulya ya fulukifwa ihe na omongwa,” ta ti.

Okwe yelifa ta ti paife ova ninga oihakanwa yokukwatwa koshimela shaashi ohava li oikulya ina i pya.

“Ovanambelewa wopolifi ohava kala tave tu ningi nai eshi hava kala tave tu ula omalaka mai onghee ka tuna vali ombili eshi twa patelwa modolongo,” ta hokolola.

Umwe e na omupambele womunadolongo waye e li poshitaashi tuu opo, okwa nyenyeta ta ti ovapambele wavo ve li modolongo yaNandjamba tava mono oixuna eshi hava kala shike vati tava pewa oikulya ii.

 

“Ohatu ningi onghendabala yokutwalela ovapambele vetu oikulya konima eshi vetu lopotela kombinga yonghalo ii eshi ha pewa oikulya ya tulwa omeva,” ta hololola.

Ovanadolongo ova indile komufala wopolifi mOmusati opo a kale talela po oshitaashi shopolifi pOnandjamba opo uye a tale nghee tava mono oixuna.

Eshi a kwatafana naKundana komufala wopolifi moshitulwa shaMusati Commssioner Ismael Basson okwa pula ovapambele ava ve na ovanadolongo wavo tava mono oixuna modolongo opo va kale va kwatafana nombelewa yaye diva.

“Oshiwana nashi kale tashi kwatafana nombelewa yange ngeenge shi na enyenyeto lonhumba opo tu kundafane nghee tuna okukandula po omundu,” Basson ta ti.

– fhamalwa@nepc.com.na


2022-10-04  Festus Hamalwa

Share on social media