New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanadolongo ove li momhumbwe yomatalashe

Ovanadolongo ove li momhumbwe yomatalashe

2022-10-07  Festus Hamalwa

Ovanadolongo ove li momhumbwe yomatalashe

Festus Hamalwa

Omukulunhu koshikondo shomavyulonghalo odolongo moNamibia General Commissioner Raphael Hamunyela ota indile moshiwana opo shi yambidide ovanadolongo nomatalashe shaashi ova taalela eshongo linene eshi vehe na omatalashe.

Okwa ti omwaalu wovanadolongo tave uya komavyulonghalo otau ende wa uka pombada efiku keshe onghee naashi osha eta opo omatalashe a kale inaa wana okuyandja kovanadolongo aveshe shaashi ova ninga vahapu paife.

Hamunyela okwa yelifa ta ti ovanadolongo vamwe ohava nangala keembete ku na omatalashe a pomboka omanga vamwe ohava ningi onghendabala yokutula ko omakumbafa keembete shaashi omatalashe okwa kulupa.

“Ovanadolongo ohava kala tava nyenyeta eshi hava kala tava tuwa koitenda yeembete mombuda ngeenge va nangala.” Hamunyela ta ti.

Okwa hokolola ta ti unene tuu pefimbo loutalala ovanadolongo ohava kala ve li moupyakadi eshi hava kala tava dengwa koutalala shaashi kape na matalashe noikumbafa.

Edi Hamunyela okwe di popya eshi a ninga eenghundafana naKundana, a hokolola ta ti oupyakadi woshimaliwa inashi wana koshikondo sheedolongo osho shimwe sha eta eshongo linene komavyulonghalo ku kale kuhe na oikwafifo ya wana.

Onghee okwa ti oshikondo osho otashi indile ovanangeshefa, omahangano opaumwene oshoyo ovaleli vopapolitika opo ve uye momwaalu muhapu okuyambidida omavyulonghalo noikumbafa nomatalashe.

“Osha fimana ngeenge hatu yambidida omavyulonghalo opo ovanadolongo va kale va mona oikwafifo shaashi navo ovanhu ashike ngaashi ovanhu aveshe, onghee ovanadolongo ova pumbwa okuyambididwa opo va kale ve li monghalo i li xwepo,” Hamunyela ta ti.

Okwa ti kukeshe ou e na ehalo lokuyambidida na kale a kwatafana novanambelewa komavyulonghalo.

Okwa weda po ta ti okwa onghalo yeengodi noshoyo oingangamwifi tai vakelwa komavyulonghalo oya shuna pedu paife komavyulonghalo ayeshe moshilongo.

“Oshikondo shomavyulonghalo otashi kwashipaleke kutya komandiki ayeshe oku na elandufano opo ku keelelwe oinima ya nyika oumbudi,” ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-10-07  Festus Hamalwa

Share on social media