New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanadolongo ve li momhumbwe yoikumbafa nomatalashe

Ovanadolongo ve li momhumbwe yoikumbafa nomatalashe

2022-01-27  Festus Hamalwa

Ovanadolongo ve li momhumbwe yoikumbafa nomatalashe
Top of a Page

Festus Hamalwa

Omupopiliko koshikondo shomavyulonghalo moNamibia Commissioner Sam Shaalulange okwa ti omavyulonghalo okwa talela eshongo linene eshi ku na ovanadolongo ve li momhumbwe yomatalashe noikumbafa.

Okwa ti omwaalu wovanadolongo tave u ya komavyulonghalo otau ende wau ka pombada efiku keshe onghee naashi osha eta opo omatalashe a kale ina wana okuyandje kovanadolongo aveshe shaashi ova ninga vahapu paife.

Shaalulange okwa hokolola ta ti unene tuu pefimbo loutalala ovanadolongo ohava kala veli moupyakadi eshi hava kala tava dengwa koutalala shaashi kapena sha oikumbafa.

Okwa hokolola ta ti oupyakadi woshimaliwa ina shiwana koshikondo sheedolongo nawo owa eta eshongo linene komavyulonghalo shaashi oikwafo imwepo iha i dulu vali okulandwa.

Onghee okwa ti otai indile ovanangeshefa, omahangano opaumwene oshoyo ovaleli vopapolitika opo veu ye momwaalu muhapu okuyambidida omavyulonghalo loikumbafa nomatalashe.

“Osha fimana  ngeenge a tu yambidida omavyulonghalo opo ovanadolongo va kale va mona oikwafifo shaashi navo ovanhu ashike ngaashi ovanhu aveshe  onghee ovanadolongo ova pumbwa okuyambididwa opo va kale ve na oikumbafa ya wana,” Shaalulange ta ti.

Okwa weda po ta ti oshiwana nashi fimaneke omilandu edi da tulwa po doCovid-19 ngeenge tashi shi u ya okutalela po ovakwapata vavo ve li modolongo opo kukelelwe etandavelo lombuto komavyulonghalo.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-01-27  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page