New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Ovanafaalama nonavangeshefa kotokeleni ookalyamupombo-Mbeha

Ovanafaalama nonavangeshefa kotokeleni ookalyamupombo-Mbeha

2021-12-06  Festus Hamalwa

Ovanafaalama nonavangeshefa kotokeleni ookalyamupombo-Mbeha
Top of a Page

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaTjozondjupa Inspector Maureen Mbeha okwa kunghulila ovanafaalama novanangeshefa opo va kale veli oupafi nookalyamupombo peifmbo laDesemba lomatango manene.

Okwa ti unene tuu momwedi Desemba owo unene wa didilikwa ohau kala una oimbofa ihapu yoimuna, eengeshefa, omaumbo neetuwa dava kwa po kookalyamupombo moshitukulwa shatjozondjupa.

Mbeha okwa ti oshiwana na shi kale sha kotoka opo shi ha ninge oihakanwa yokukala tashi tulwa mokatowo koolyamupombo shaashi opolifi oya didilikwa ovanhu hava tulwa mokatowo eshi hava kala va kanifa omaliko avo ahapu.

“Omafiku aa pita modoolopa yaTjiwarongo omwa lopotwa oimbofa ivali ya ningwa mefiku limwe efimbo lomutenya eshi omunangeshefa a hanga ongeshefa yaye ya ponokelwa koolyamupombo ndele tava kufa mo oshimaliwa N$23281,” Mbeha ta ti.

 Okwa weda po ta ti moshitukulwa shaTjozondjupa omwa didilikwa muna ovapolifi voipupulu hava kala tava kengelele oshiwana eshi hava dengele ovanhu kutya vati vo ovapolifi ashike mboli ohava kala vena elalakano lokukengelela ovanhu oshimaliwa shavo.

Mbeha okwa ti momafiku 22 Novomba okwa li pena omulumenhu eu ya koshitaashi shopolifi ta nyenyeta eshi a kanifa oshimaliwa N$4500 konima eshi vati a dengelwa ongodi komupolifi woipupulu te mulombwele kutya okwa manga po omufekelwa shina sha noshimbofa eshi kwali a patulula ashike vati okwa pumbwa nee omavalulilo ombaanga yaye opo a tule ko oshimaliwa shaye kombaanga.

“Eshi kashishi oshikando shotete a tu lopotelwa oimbofa yovanhu hava tulwa mokatowo kovopolifi voipupulu shaashi oitaashi yopolifi moshitukulwa shetu ohai lopotelwa oimbofa ihapu eshi ovanhu hava kala vangudumana veu ya momwaalu munene okulopota eshi vangelelwa koolyamupombo,” Mbeha ta ti.

Okwa weda po ta ti oshiwana na shi kale yoo vali shili oupafi kombinga yoinima hai tulwa komalungula hai kala tai landifwa shaashi oinima imwe ohai kala yoipupulu, omanga imwe ohai kala ya va kwa.

Onghee kwa ti oshiwana na shi xulife po okulanda oinima yokomalungula shaashi osha nyika oshiponga.

“Oshiwana nashi longele kumwe nopolifi opo tu dule okulwifa oimbuluma moshitukulwa shetu,” Mbeha ta ti.

- fhamalwa@nepc.com.na


2021-12-06  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page