New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanafikola nava xulife po okushindafana – Dausab

Ovanafikola nava xulife po okushindafana – Dausab

2021-10-15  Festus Hamalwa

Ovanafikola nava xulife po okushindafana – Dausab
Top of a Page

Festus Hamalwa

Minista wouyuuki Yvonne Dausab okwa ninga oshikonga shokuyandja ehongo loveta kovanafikola vokosekundofikola yaJan Mohr Etitatu moWindhoek. Elalakano lokushinga okuyandja ouyelele kombinga nghee sha nyika oshiponga ngeenge ovanafikola tava shindafana keefikola, osho yoo okulombwela ounona voumati opo va xulife po okukala tava shindi vakwao keefikola.

Moshipopiwa shaye Dausab pefimbo ta popifa ovanafikola okwa ta ti ovanafikola ova pumbwa okukala va fimaneka nokushiiva oufemba wavo opo va kale va manguluka okuningwa outongo.

Okwa ti onghalo yokushindafana keefikola oya puka shaashi eshi ohashi eta opo ovanafikola ava hava shindwa ku vakwao va fiye po ofikola.

Onghee okwa kunghulila ounona voumati vofikola opo va kale va fimaneka vakwao, nokukala va fimaneka oukadona kofikola shaashi otashi ka leke po ekwatafano liwa pokati kovanafikola.

Dasaub okwa ti okwa didilika ovanafikola vamwe a fiye po ofikola ngeenge tava shindwa ku vakwao omanga vamwe ihava kala va manguluka ngeenge veli kofikola shaashi ova tila okushindwa.

Okwa lombwela ovanafikola opo va kale tava lopotele ovahongifikola ile omukulunhufikola ngeenge tava shindwa ku vakwao keefikola.

“Ovanafikola a mushe omufike vamwe ngeenge muli kofikola onghee kapena omunafikola e na oufemba wokukala tashindi vakwao kofikola. Kaleni mu shi elalakano le mweta kofikola kutya ola shike nokukala mu shi oukalipo weni,” Dausab ta ti.

Okwa ti ombelewa yaye otai lalakanene opo i kale ya talela po eefikola dihapu mokuyandja ehongo la fimana kovanafikola opo va xulife po okushindafana keefikola.

“Okuninga nai vakweni ka shina elao, ndele oshina omupya ngeenge tokwenaifa mukweni efimbo keshe talile komwenyo kofikola eshi wemushinda ile wemudenga,” Dausa ta ti.

Minista okwa popya ta ti okushindafana oha ku dulu oku eta oshiponga pokati konafikola ile outondwe pokati kovanafikola.

Ovanafikola okwa li va kufa ombinga moikundafanwa ya yooloka, omo kwa li tava popi kombinga nghee shapuka okushindafana keefikola, nokombinga yoinima iii hai dulu okuholoka po konima ngeenge omunafikola a shindwa.

Efiku olo minista okwa yandja oututa wokukwafela oukadona vovanafikola ngeenge veli komafimbo opaushitwe.

“Twikileni nokulitulamo moilonga yeni yofikola, opo mu pite noitwa iwa kexulilo lomudo,” Dausab ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2021-10-15  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page