New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanafikola va pewa omidjalo dofikola

Ovanafikola va pewa omidjalo dofikola

2021-02-25  Staff Reporter

Ovanafikola va pewa omidjalo dofikola

Festus Hamalwa

Ombelewa yOumisteli yOukashikekookanhu nonghalo nawa yokaana moshitukulwa shaHangwena moshikandjohoololo Omulonga oya yandja oshilimawa kombelewa yakansela Omulonga, shi fike poN$10 000.

Kansela Erickson Ndawanifa okwa ti ombelewa yaye oya pewa oshimaliwa opo a landele ovanafikola ava ve li momhumbwe yomidjalo dofikola, nove na yoo oipumbiwa ikwao ya wedwa po ya pumbiwa kovanafikola.

Ovanafikola ava va pewa eyambidido ova dja keefikola da yooloka di li nhee, odo nee Onakapandi Junior Primary School, Haikuxwa Primary School, Shafaoixuna Junior Primary School, naShatiwa Primary School. Eefikola edi adishe odi li moshikandjohoololo Omulonga.
Ndawanifa okwa ti ovanafikola ava va landelelwa omudjalofikola ove li 40, keshe kofikola okwa dja ounona ve li 10. Okwa yelifa kutya ounona ava va yambididwa ova va ashike ve li moluhepo.

 “Ovanafikola vahapu ova taalela eshongo lakula ngeenge tashi ya pomudjalo dofikola. Shikwao vamwe ova pumbwa omambo okushanga, onghee ohandi indile ava ve na ehalo lokuyambidida ovanafikola ve li momhumbwe moshikandjohoololo shange opo ve shi ninge nolukeno osheshi ovanafikola ovo ovaleli vokomongula,” Ndawanifa ta ti.

 Kansela okwa yelifa kutya elalakano lokuyambidida ounona okukwashipaleka kutya okaana keshe oke na ombili yokomwenyo ngeenge ke li kenongelo, nokukwafela yoo ouluvi wokaana ukale welitula mo motundi. 
Ngeenge okaana oke na omudjalo wofikola ta ka monika ngaashi vakwao kofikola eshi otashi ka tu omukumo opo ka kale mofikola. Ta ti eshi otashi kwafa yoo ounona opo ve lihonge noudiinini, osho tashi ka eta oidjemo iwa kexulilo lomudo.
Okwa twa ounona omukumo opo ve li litule mo moilonga yavo yofikola nokukala ve li kokule noinima ya puka. 


2021-02-25  Staff Reporter

Share on social media