New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanambelawa va dja kouministeli wounamapya otava talele po ovanafaalama

Ovanambelawa va dja kouministeli wounamapya otava talele po ovanafaalama

2021-02-05  Staff Reporter

Ovanambelawa va dja kouministeli wounamapya otava talele po ovanafaalama

Festus Hamalwa

Omunambelewa mukulunhu James Nzehengwa pamwa nonavambelewa vakwao mouministili wounamapya oveli moshikonga shoku ta lele po ovanafaalama vanini moitukulwa ya yooloka moshilongo. Etalele po eli oli na sha nokutala nghee ovanafaalama vanini tava xumu komesho. 
Osheendo eshi osha kwa telelwa yoo shika ninge omapekapo kombinga yoo mashonga a talelwa ko vafaalama. Omunambelewa wililiki meepolongalama dina sha nounafaalama okwa popya ta ti elalakano letalele po eli oku tala nghee ovanafaalama vanini tave shi endifa noikunomwa ya vo. “Otwa hala ku tala kutya omashoongo eli pi ovafaalama va talela opo tu twi kile no ku yadja omayakulo oo va pumbwa ngaashi shito, unene tuu oku landa oipumbiwa yomoikunino,” Nzehengwa ta ti. 

Metalalepo omo tuu omo omwa kwatelwa yoo vali omunambelewa wouministeli wounamapya moshitopolwa shaShana Anna Shindinge ou ta holola ehafo laye nghee ovanafaalama vaye tave sheendifa nawa unene tuu mo shitukulwa shaye sho moShana. 
Shindinge ou eli omunambelewa mouministeli wounapya okwa ye lifa kutya elalakano lopoloyeka ei oku yambidida ovanafaalama vanini opo oilonga yavo i twikile okweenda nawa. Shindinge okwa twa ovafalama omukumo opo ova twikile oku longa nelitulemo. 

Ota ti ovanyasha ova pumbwa oku kufa ombinga moilonga younafaalama opo va te po oilonga yavo noku ko ndjifa yoo ondjala moshilongo. Edi okwe di popya metalalepo va ninga kEkuku moshitopolwa shaShana. 
Okwa udanekela kutya ombelewa younamapya otai twikile oku yadja ekwafo loku shakeneka ondjilakati ovanafalama vashona opo ilonga younafalama i ye komesho. “Ovanamibia otwa pumbwa okulonga oikulya yetu vene nokwu eta po oilonga, tashi pitile mounafalama,” Shindinge ta ti. 

Umwe womovanafaala vanini ava va shakenekwa ondjilakati kepangelo Anna Niipare weedula 69 ou a kala omunafalama oule weedula nhano, okwa hokolola olupandu laye eshi epangelo le mu kwafela. Niipare ota ti oku dite ehafo eshi oshikunino shaye tashi ende nawa. 
“Moshikunino shange omo handi mono oshimaliwa sho kufutila ovatekulu vange ofikola nosho tuu, ondi udite ounwa nehafo eshi handi longo oikulya yange mwene, nokupa yoo ovashiinda shange omatama nomapungu,” Niipare ta ti ‘’. 

Niipare ota hokolola eshongo lakula ena ta ti oimeno yaye oha i va kwa po kovanhu, onghee ota ti okwa pumbwa odalate opo oimeno yaye ika le ili meameno lawana. Nonande a talela omashoongo a mwe okwa ti ita shi mwiimbi okuya komesho noshikunino shaye. Lwaxuninwa okwa twa Ovanamibia omukumo opo va kale noku li longela vo vene va shiive oku li monena oshimaliwa, yee ta we dapo kutya ovanyasha nava hangane opo va kale tava longo ongaa ovanafalama, noku pa yoo vakwao oilonga.


2021-02-05  Staff Reporter

Share on social media