New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanangeshefa 19 vanini va yambididwa

Ovanangeshefa 19 vanini va yambididwa

2022-04-22  Festus Hamalwa

Ovanangeshefa 19 vanini va yambididwa

Ovanangeshefa vashona 19 vomoshikandjohoololo shaWalvis shokoushai ova yambididwa noilongifo opo va dule okuyambula po eengeshefa davo.

Ovanangeshefa ova pewa omakwafo oilongifo ya yooloka okudilila kombelewa yelelo loshitukulwa Erongo. Oilongifo ya yandjwa oili pongushu yoshimaliwa N$330 000. Okwa didilikwa ovanangeshefa ve na eengeshefa di shona va talela eshongo loikwafifo eshi hava kala nyengwa okuhambula po eengeshefa davo naashi osha heta opo elelelo lomoshitukulwa opo opongalama ei opo i kale tai yambidida ovanangeshefa va shona. Pefimbo ta yandje oilongifo kansela woshikandjohoololo shaWalvis Bay shokoushai Florian Donatus okwa ti oilongifo oya yandjwa nelalakano opo kukondjifwe ondjala noluhepo moshiwana.

Donatus okwa ti oilongifo ei otai ka heta po elunduluko lakula kovanangeshefa eshi tava ka tula eengeshefa davo pamufika wopombada.

“Ovanangeshefa va pewa oilongifo otava ka shakeneka epangelo ondjilakati eshi tava ka yandje eemhito doilonga kovanyasha va kale tava longo meengeshefa davo,” Donatus ta ti.

Donatus okwa ti keshe odula momwedi Mai ombelewa yaye hai fitifa eefooloma opo ovanangeshefa vashona va dule okuninga omaindilo okupewa oilongifo ei va pumbwa meengeshefa davo.

“Ngeenge omaindilo ovamunhu okwa tambulwa ko ohatu ningi omapekapeko kombinga yeengeshefa davo kutya ota di dulu okuyambididwa noilongifo i fike peni,” Donatus ta ti.

Okwa kunghilila avashe va pewa oilongifo opo longe nolitulemo okukaleka po eengeshefa davo tadi shi endifa nawa.

“Ngeenge ovanhu itava longifa oilongifo a pewa ombelewa yange otai ka katuka onghatu opo i dule okukala ya kufa ko oilongifo oyo,” Donatus ta ti.

fhamlwa@nepc.com.na


2022-04-22  Festus Hamalwa

Share on social media