New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanangeshefa mOranjemund inava panda efimbo loDiamond Festival

Ovanangeshefa mOranjemund inava panda efimbo loDiamond Festival

2018-12-07  Tuulikki Abraham

Ovanangeshefa mOranjemund inava panda efimbo loDiamond Festival

ORANJEMUND  – Ovanangeshefa mOranjemund, ove udite kutya efimbo olo hali ningwa oshivilo shoipindi shOranjemund Diamond Festival  efimbo la pumbwa okutalululwa, shaashi efimbo olo ova tala kutya olo efimbo olo ovanhu vahapu hav akala va ya komafudo.

Edi oda tumbulwa komunashipundi wehangano lovangeshefa moshitayi shaOranjemund Israel Kalenga, meenghundafan odo a ninga naKundana oshivike eshi.

Oshivilo shoipindi  oshitihamano Oranjemund Diamond Festival osha hovela mo28 November ndele fiyo 01 December 2018 mOranjemund.

Kalenga okwa tumbula kutya pefimbo a talela po ovanageshefa vanini ovo va li va kufa ombinga momauliko oipindi aa, okwa yakula omanyenyeto okudilila kovanangeshefa ava, tava ti efimbo lomauliko oipindi eli ola pumbwa okutalululwa, li tulwe nande omomwedi Sepetemba, shaashi ovanageshefa ova mona kutya pefimbo eli lehulilo laNovemba ovanhu vahapu ohava kala va pita mo modoolopa vay a komafudo.

Okwa tumbula kutya, oshivilo shoovene osha enda nawa, novanangeshefa ova holola ngaho va likola mo sha, ashike ova tumbula kutya, ngee ehangano lovangeshefa, ola kala omutumba, pamwe nelelo olo hali unganeke oshivilo shokomudo shoipindi shOranjemund Diamond Festival, ndele tava talulula nokulundulula efimbo, ove wete lele kutya omauliko oipindi aa otaa kala dingi, novanageshefa otava ka likola mo sha lela, ngaashi osho shi li elalakano lomauliko oipindi yoludi eli.

Kalenga okwa indila ku nghonopekwe  ekwatafano pokati kovanageshefa, osho yo ovaleli modoolopa ve uye pamwe, voo vatale nge ottava dulu okulundulula efimbo lomauliko oipindi oOranjemund Diamond Festival  ilundululilwe nande omomwedi Sepetemba.

Nomomhito ei Kalenga okwa indila ovanangeshefa  unene tuu ovo vashona opo va waimine ehangano lovanangeshefa, opo va dule okuyambula po Oranjemund.

Kalenga okwashiva ovanageshefa novapindiki, opo va ye va ka tunge nokuyambulapo odoolopa yOranjemund, ta ti, odoolopa opo ya patuluka, oku na yoo eenhele dokutunga omaumbo di li 200  da tulwa nale omayakulo. 
“Ileni mu kundafane nlelelo lodoolopa nyee mu uye tu tungeni nokuyambula po odoolopa yokomunghulofuta eyi. 
Oranjemund, odoolopa yokomunghulo futa ngaashi ashike eedoolpa dikwao Lüderitz no Walvis Bay, namo otamu dulu ashike okutungwa etuliloskepa, ngaashi eedolopa dikwao dokomunghulofuta moNamiba.” Kalenga osho a tumbula.


2018-12-07  Tuulikki Abraham

Tags: Khomas
Share on social media