New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanyasha mOkamanya ova hala okuyambula po oshikunino shavo

Ovanyasha mOkamanya ova hala okuyambula po oshikunino shavo

2021-08-06  Festus Hamalwa

Ovanyasha mOkamanya ova hala okuyambula po oshikunino shavo

Ovanyasha vomomukunda Okamanya mOshikoto otava pula ekwafo moshiwana opo va yambididwe noshimaliwa shokulanda ominino domeva opo va kale tava tekele oikunomwa yavo ei ili moshikunino.

Moshikunino shavo ova kunamo oikunomwa yayooloka ngaashi eenyanga, omatama, ondungu nosho tuu oikunomwa ikwao.

Ovanyasha ava tava longo moshikunino shavo oveli vaheyali, notava longo noudinini opo vadule oku eta po oilonga yavo vene nokukwashipaleka kutya itava kavaka oinima yovanhu.

Meenghundafana a ninga naKundana omunashipindi wovanyasha moshikandjohoololo shaNiipa Sara David okwa hokolola ta ti ovanyasha ava ohava longo noudinini, nova kufa etokolo lomondjila opo va kale va tota po opoloyeka yavo yoshikunino opo va kale tava longo oikunimwa yavo, nokukala tava landifa vo vashiive va mone oshimaliwa shavo shokulikwafela. Okwa ti ovanyasha ava ove na ashike omhumbwe yeepaipi domeve opo va kale tava tekele oimeno yavo noupu, onghee okwa hokolola ta ti otashi kala shipu kovanyasha ngeenge ve na oilongifo ya wana moshikunino shavo.

David okwa ti ovanyasha ova kala nokukala tave u ya kombelewa ya kansela tava kongo ekwafo loshimaliwa shokukalanda eepaipi, omo kansela woshikandjohoololo shaNiipa Tulipohamba Nuunyango eva yambidida noshimaliwa shi fike N$1200, ashike ina shi wana natango eepaipi shaashi ovapumbwa oku landa oilongifo ihapu yomoshikunino.

Okwa yelifa ta ti ovanyasha ohava teka omeva okutekela oimeno yavo komufima uli pomukunda wavo ashike paife omufima ou owa pwa omeva shaashi ohau tekwa kovanhu vahapu. Onghee mopaife ova hala ekwafo opo va tule opomba yomeva moshikunino shavo.

“Paife otwa uka pefimbo lomutenya omo oimeno ihapu hai fi ngeenge itai tekelwa, onghee ovanyasha ava ovapumbwa oku kwafelwa opo oimeno yavo iha fye po komutenya,” David ta ti.

Okwa ti ku keshe ou e na ehalo lokuyambida ovanyasha nakwatafane nombelewa yakansela ile akwatafane naye konomola yongodi yaye yo 0812527545. Oshiwana otashi ka pandulwa unene eshi tashi ka yambidida oshikunino shovanyasha ava. 


2021-08-06  Festus Hamalwa

Share on social media