New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanyasha moshitukulwa shaHangwena ove li omhinge nomahepeko oukashikekookanhu 

Ovanyasha moshitukulwa shaHangwena ove li omhinge nomahepeko oukashikekookanhu 

2021-05-05  Festus Hamalwa

Ovanyasha moshitukulwa shaHangwena ove li omhinge nomahepeko oukashikekookanhu 

Festus Hamalwa

Ovanyasha vomoshitkulwa shaHangwena ova dimbuluka efiku lavo lovanyasha eli lali lili koshi yoshipalanyole omunyasha nelunduluko.
Efiku eli neudo ola daneenwa moshikandjohololo shaHangwena, omo kwali ovanyasha va kala omutumba opo vatopolafane omayele kombinga yexulife po lomahepeko oukashike kokanhu.

Ovanyasha ova kundafana oipopiwa tai va tungu ngaashi nghee omunyasha e na okuliumbata, nokuyandja ehongo kombinga yomahepeko.
Moshipopiwa shangoloneya woshitukulwa shaHangwena Walde Ndevashiya okwa ti ovanyasha navaxulife po oku longa oilonga yoimbuluma shaashi ka shina elao. “Ovanyasha e feni onghalo yokutuka oveleli veni, ovanyasha onye ovaleli vokomongula, onghee omwa pumbwa oku kala tamufimaneka ovaleli veni,” Ndevashiya ta ti.

Ndevashiya okwa ti okwa hala ovanyasha va kale vena elandulafano moshitukulwa shaye, a shike ina hala tuu nande ovanyasha a va tava longa oilonga youxwapindi.
Ngoloneya okwa twa ovanyasha omukumo opo va kale tava kufa ombinga mounapya ngaashi oku ninga oikunino yavo, nokulongifa yoo ounonga wavo opo va dule okweetaposha vo vashiive okuli kelela opo vahakwatwe koluhepo.
Oshitukulwa shaHangweni osho shimwe shina omwaalu uli pombada koonoli wovanyasha tava longo oikulumunhu ngaashi oku dipayafana nomahepeko ounona va shona nosho yo oku hepeka ovakainhu.
Opolifi oya hokolola kutya omudo wandjako moshitukulwa shaHangwena omwalopotwa oimbuluma ili 654, omanga odula ei omwalopotwa oimbuluma ili 164 omu mwakwatelwa omakwatonghonga, omadipayafano, okutuwa neembele.
Pexulilo ovanyasha ova hokolola kutya ova hala okukwashipaleka kutya ounona va shona oveli meameno la wana, ova ti omeme nava xulife po okuningila ounona oushada ngaashi oku vadenga noku vadipaa.


2021-05-05  Festus Hamalwa

Share on social media