New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Ovanyasha vomOshikoto tava kondjifa ondjala noluhepo

Ovanyasha vomOshikoto tava kondjifa ondjala noluhepo

2021-12-06  Festus Hamalwa

Ovanyasha vomOshikoto tava kondjifa ondjala noluhepo
Top of a Page

Ovanyasha vomoshitukulwa shaShikoto otava kondjifa ondjala noluhepo eshi oveli hunganeka va ninge oshikunino sha kula tashi kala pamufika woshinanena tashi ningwa mOniipa.

Mopaife ovanyasha oveli pyakidila tava longo oshikunino eshi tava tula ko odalate yoluumbo opo oikunomwa i kale ili meameno loimuna.

Oshikunino ota mu kakunwa omaludi oikunomwa ya yooloka hai dulu okuliwa kovanhu opo ikale tai landifwa nokukala yoo vali tai lopolelwa ovanhu veli momhumbwe yoikulya moshitukulwa shaShikoto.

Oshikunino eshi osho shimwe tashi kala sha kula moshitukulwa shaShikoto shaashi otashi ningwa shili pamufika woshitukulwa opo shi kale tashi yandje eemhito doilonga dihapu kovanyasha.

Meenghundafana a ninga naKundana omukwatakanifi wovanyasha moshitukulwa shaShikoto Hofni Hamunyela okwa hokolola ta ti elalakano lokuninga oshikunino okushakeneka epangelo ondjilakati tashi pitile mokuninga oinyangadalwa younamapya opo ovanyasha va kale va mona oilonga nokukala yoo vali tava longo oikulya yavo vena.

Hamunyela okwa ti ovanyasha vahapu ve e na oilonga otava ka kala tava mono omadeulo kombinga nghee vena okulonga noikumwa ya yooloka opo va dule okumona ounongo wokukala tava longo moikunino.

“Otuna ovanyasha va dja koshikondo shovanyasha shoNational Youth Council tava kala tava yandje omadeulo kovakwao ava ve e na ounongo wokulonga noimeno,” Hamunyela ta ti.

Okwa ti oshikunino otashi ningwa melongelokumwe noNational Youth Council eshi otai ka kala nokuyambidida oshikunino mokulanda oilongifo ya pumbiwa okulongifwa moshikunino.

“Ovanyasha tava ka longa moshikunino otava ka kala tava futwa oshimaliwa okudja koNational Youth Council oule weemwedi hamano,” Hamunyela ta ti.

Okwa ti okwa pandula elelo lodoolopa yaNiipa eshi la yandja edu oshali kovanyasha opo va ninge po oshikunino shavo shoinyangadalwa younamapya.

“Ovanyasha aveshe vomoshitukulwa shaShikoto ova manguluka opo veu ye wa longe moshikunino eshi, onghee ovanyasha vena ohokwe yokulonga moshikunino na va kwatafane nombelewa yetu opo va yandje omadina avo,” Hamunyela ta ti.

Okwa kunghulila ovanyasha opo va longe nelitulemo nokukala vena elongelokumwe liwa opo va dule okukala tava xumifa oshikunino shavo komesho.

- fhamalwa@nepc.com.na


2021-12-06  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page